ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب سشوار

تعبیر خواب سشوار

تعبیر خواب سشوار

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سشوار درخواب دوست و کمکی است پر سر و صدا و مزاحم که ضمن مفید بودن و خدمت کردن، زیاد حرف می زند و زحمت می دهد و به خصوص تصدیع به وجود می آورد.
  • سشوار دستی، شخصی است با همان مشخصات، با این تفاوت که او به شما مراجعه می کند.
  • سشوار پایه دار، کسی است که با همان خصوصیات که شما نزد او می روید و از وی خدمت می خواهید؛ اما این رفتن و آمدن دلیل بزرگی یکی و کوچکتر بودن دیگری نیست. هر دو خدمتی برابر انجام می دهند و ارزش مساوی دارند.

تعبیر سشوار پایه دار در خواب

اگر دیدید سشوار پایه دار و بزرگ در خانه دارید و در بیداری چنین چیزی در خانه شما نباشد، نشان آن است که در روزهای آینده به طبیب مراجعه می کنید.

  • اگر دیدید در خواب کسی سشوار پایه دار و بزرگ به شما هدیه داد، او وسیله آشنایی شما را با شخصی فراهم می آورد که می تواند خدمت بزرگی به نفع شما انجام دهد.
  • اگر در خواب شما به کسی سشوار پایه دار دادید، شما سبب می شوید که او یعنی گیرنده سشوار با چنین شخصی آشنا شود؛ یا به طبیب مراجعه کند.

تعبیر سشوار دستی در خواب

سشوار دستی خدمتکار و یا دوستی است که به خانه شما می آید و زیاد حرف می زند و تصدیع می دهد.

  • دیدن سشوار دستی برای مردان زن است؛ آن هم زنی که زیاد غرولند می کند.
  • اگر مردی در خواب ببیند سشوار دستی را در ساک و یا کیف خود نهاده ، نشان آن است که همراه زنی پرگو و وراج به سفر می رود که البته سفر دلپذیری نمی تواند باشد.

تعبیر سوزاندن سشوار در خواب

اگر در خواب ببینید سشوار وی شما را سوزانیده و یا آسیبی وارد آورده، از جانب زنی وراج و پرگو به آبرویتان لطمه وارد می آید.

  • اگر این خواب را زنی ببیند، دعوا و گفتگوی خانوادگی خواهد داشت.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب