ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سرو

تعبیر خواب سرو

تعبیر خواب سرو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن همه درختان در خواب نیکو است، به استثنای چند درخت که قبلا نوشته شد. مثل شاه توت، بید مجنون، گل و نهال خرزهره در شرایط خاص.

 • درختان کلا خوبند اگر سبز و خرم و بارور باشند، نه زرد و خشکیده و پژمرده.
 • حتی اگر طوبی بهشتی را در خواب زرد و خشکیده و پژمرده ببینید، خوب نیست.
 • سرو نیز تابع همین تعبیر است.

دیدن سرو در خواب حشمت و جلال و بزرگی و سرفرازی است. هر چه سرو رفیع تر، خوش منظر تر و سبزتر باشد، جلال و جاه بیشتر است.

 • چنانچه در خواب ببینید سروی رفیع و سبز در خانه دارید و بدانید که آن خانه به شما تعلق دارد، به جلال و جاه و حشمت و بزرگی می رسید.
 • اما اگر سروی سبز و خرم در خانه ببینید و در خواب حس کنید که آن خانه به دیگری تعلق دارد، تعبیر به صاحب آن خانه باز می گردد.
 • اگر خانه یا سرو متعلق به شما باشد – حتی اگر خانه در کرایه شما باشد و یا موقتا آنجا ساکن شده باشید – خواب خوبی دیده اید؛ زیرا شاخص می شوید و مثل سرو ممتاز می گردید.
 • اگر خانه به دیگری تعلق داشته باشد، او صاحب شخصیت و اهمیت می شود؛ اگر چه شما کنار آن سرو باشید.

تعبیر خواب کاشتن سرو

اگر در خواب ببینید سرو غرس می کنید و در زمین می کارید، کار مهمی انجام می دهید که موجب سرفرازی شما می شود و کاری را آغاز می کنید که فرجامی نیک دارد.

 • اگر در حال اجرای کاری باشید؛ مثل تشکیل یک شرکت، افتتاح مغازه، استخدام در یک کارخانه یا اداره و یا خرید خانه و ایجاد ساختمان و در این شرایط در خواب ببینید که سرو می کارید، بسیار نیکو است و خواب شما خبر می دهد که در آن کار هر چه هست، توفیق رفیق راهتان خواهد بود.

تعبیر خواب درختان در جاهای نامتعارف

در جایی دیگر گفتم که غرس و نشاندن درختان و یا دیدن درختان در جاهای غیر معمول و غیر متعارف خوب نیست و از شکست و ناکامی خبر می دهد و طبعا غم و رنج همراه می آورد.

 • دیدن سرو نیز همین حکم را دارد. مثلا اگر ببینید سروی بر بام خانه روییده و یا وسط استخر سبز شده است، خوب نیست.

تعبیر تعدد سرو ها در خواب

دیدن سروهای زیادی و بیشمار برخورد با اشخاص بزرگ و آشنایی با کسانی است که نام آور و بلند آوازه هستند.

 • در این حالت اگر سروها رامنظم ببینید، بهتر از این است که نامنظم و درهم باشند.

تعبیر خواب سرو محصور

اگر در خواب سروی را در میان درختان دیگر محصور ببینید، خواب شما خبر می دهد که مردمی دون همت و ناموافق شما را احاطه خواهند کرد و یا به جمعی منافق خواهید پیوست که با شما همفکری و همراهی ندارند و شما در جمع ایشان احساس تنهایی و بیگانگی می کنید.

 • البته این در صورتی است که سرو در خواب متعلق به شما باشد و یا خود را مالک زمینی بدانید که سرو در آن روییده است.
 • ولی اگر سرو متعلق به شما نباشد، باز هم تعبیر به دارنده و صاحب سرو باز می گردد. با این وجود برای شما که بیننده خواب هستید، نیکو است و از خیر و برکت خبر می دهد.

در دو حالت دیگر دیدن سرو در خواب خوب نیست.

 • اول اینکه سرو آنقدر بلند و رفیع باشد که تا آسمان دوام یابد و شما نوک آن را نتوانید ببینید.
 • دیگر آنکه سرو در خواب شما بار داشته باشد که می دانیم سرو از درختان بی بر است.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب