ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

چهارده + 14 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سجاده

تعبیر خواب سجاده

تعبیر خواب سجاده

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

  • دیدن سجاده در خواب نیکو است؛ به خصوص اگر به خودتان تعلق داشته باشد و بر آن نشسته و یا ایستاده باشید.
    چنانچه در خواب ببینید بر سجاده متعلق به خودتان نشسته و یا ایستاده اید، نشان آن است که کاری نیک انجام می دهید و عملی در جهت رضای خداوند می کنید.

بنیان خیر با خواب سجاده

اگر در خواب ببینید که سجاده ای دارید، ولی دیگری بر آن به نماز ایستاده است، شما بنیان خیر می نهید که دیگران به تناوب واستمرار از آن بهره مند می شوند و نام شما را به نیکی می آورند.

  • مانند تعیین موقوفات و بناء مسجد و حفر قنوات و ایجاد کاریز وبنیاد سیل بند

اگر در خواب ببینید که بر سجاده متعلق به دیگری به نماز ایستاده اید، شما از کار خیر دیگران سود می برید.

توبه از گناه با شستن سجاده در خواب

اگر در خواب ببینید که سجاده خویش را شسته و در آفتاب گسترده اید تا خشک شود، از گناه توبه می کنید و از طریق خلاف باز می گردید.

  • این اشاره به اصطلاح محاوره ای “جانماز آب کشیدن” دارد و اصطلاح از همین جا ریشه میگیرد و یا برعکس.

تعبیر خواب سجاده سوراخ

اگر ببینید سجاده ای دارید که سوخته و یا سوراخ شده، خواب شما می گوید گناهی مرتکب شده اید که آثار آن باقی است و هنوز توبه نکرده اید.

تعبیر خواب سجاده کثیف

اگر ببینید سجاده شما کثیف و آلوده است، خوابتان می گوید کارهای ریایی می کنید. اعمالتان صادقانه نیست و نیت واقعی و نهانی شما با عملی که می کنید و دوست دارید مردم ببینند، تباین و منافات دارد.

اگر ببینید سجاده خویش را گم کرده اید، نشان آن است که شانس نیکی و اعمال خیر را از دست می دهید.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب