ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سبو یا کوزه

تعبیر خواب سبو یا کوزه

تعبیر خواب سبو (کوزه)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سبو در خوابهای ما کسی است که شأن و مقامی ندارد.

 • شاید مزاحم و زیانکار هم باشد،
 • ولی ما به او نیازمندیم و سود و فایده وجودش کلا بیشتر است از زیان فقدانش.
 • فکر کنید که چنین کسی در زندگی شما کیست؟
 • در مثال است که میگویند سبوی کهنه آب را خنک تر نگه می دارد.
 • در عمل نیز چنین بود، چه بسیار دیده ایم و دیده بودیم که کوزه را با اینکه لبش میشکست و پیرامونش خزه می بست و بدشکل می شد، دور نمی افکندند تا سبوی دیگری بخرند.
 • با اینکه سبوی نو بسیار ارزان بود، از همان سبوی کهنه و لب شکسته استفاده می کردند. چون معتقد بودند آب را خنک تر میکند.

سمبل های بیداری در خواب

عوامل اطراف ما در زندگی بیداری، در خواب های ما به صورت سبولهایی ظاهر می شوند و سبو، سمبول چنان شخص یا چیزی است که در بالا نوشته شد. یعنی کسی که شان و مقامی ندارد، ولی ما به وجودش نیازمندیم.

اتومبیل کهنه ای دارید که چون می دانید از هر گوشه اش صدایی شنیده می شود و چنانچه بخواهید آن را تعمیر کنید، تعمیر کار هزار جور عیب دیگر در آن می یابد؛ معهذا حاضر نیستید آن را بفروشید و اتومبیل بهتری بخرید؛ با اینکه امکان مالی هم دارید.

 • روانشناسان علت این را “استعداد شدید خوپذیری” نوشته اند، ولی علت هرچه که باشد، در واقعیت تغییری پدید نمی آورد.
 • سبو در رویاهای ما همان چیز و یا همان شخصی است که با وجود آزار جایش را با یکی بهتر عوض نمیکنیم.

تعابیر متفاوت در مورد سبو

معبران نوشته اند “سبو خادم است”.

“ابن سیرین” معتقد است که سبو “مزدور منافقی است که مال به دست او ضایع گردد”.

از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده: “سبو در خواب خادم یا کنیزک یا خدمتکاری است نادرست”.

حال با این تعاریف اگر در خواب خود دیدید سبویی دارید، چنین کسی در زندگی شما هست که در عین محرم بودن، قرابت و نزدیکی، نفاق می ورزد و تزویر دارد.

منوچهر مطیعی تهرانی در کتابش نقل می کند:

وقتی نسخه پیش نویس کتاب تعبیر خواب آماده شد، یکی از شعرای معاصر که سن و سالی هم از او گذشته و مثل من پیر و خانه نشین شده، تلفن کرد و بر سبیل مزاح شعری را که سروده بود، خواند و گفت “تعبیری که برای سبو نوشته ای، کاملا درست است. در زندگی من سبو همسرم است. این پیرزن منافق زیانکار است، اما من او را با یکی بهتر عوض نمیکنم
من هم به شوخی گفتم “اتفاقا در زندگی تو سبو اشاره به همسرت نیست. تعبیری که من نوشته ام، وقتی درست است که قدرت تعویض داشته باشی و عوض نکنی؛ در حالیکه من می دانم تو هیچگونه حکومت و امارت بر همسرت نداری و او حاکم و آمر مطلق است.

 • اما سبو می تواند همسر بیننده خواب نیز باشد، چون یکی از عوامل تعیین کننده نیازمندی بیننده خواب است و همه ما چه زن و چه مرد، به وجود همسر خویش به شدت محتاجیم.

تعبیر خواب سبو نو

اگر در خواب ببینید سبویی نو از بازار خریده اید و یا کسی به شما داده، با چنین شخصی آشنا می شوید که برای شما آزار دارد، اما خدمت هم میکند.

باز هم از امام صادق علیه السلام نقل شده که سبو در خواب برای زنان میراث است.

 • یعنی اگر زنی در خواب ببیند سبویی دارد، میراثی به او می رسد که به اندازه حجم آن سبو اندک است یا بسیار.
 • اگر سبو بزرگ باشد، میراث فراوانی می برد و چنانچه کوچک باشد، میراثی مختصر.

تعبیر خواب شکستن سبو

اگر در خواب ببینید سبویی داشتید که از دستتان افتاد و بشکست، به هیچ وجه خوب نیست.

 • چندی باید مراقب خویشتن باشید، چون ممکن است آسیبی به شما وارد آید.
 • چنانچه رانندگی می کنید، هوشیار و محتاط باشید.
 • چه که شکستن سبد خبر از اسیب حاصل از یک تصادف است و یا چیزی در حد تصادف از دست می دهید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب