ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سایه

تعبیر خواب سایه

تعبیر خواب سایه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 سایه به تحقیق دو نوع است، ما نیز در خواب خارج از این دو نوع سایه ای نمی بینیم.

 • اول سایه خودمان است که چنانچه مقابل منبع نور ایستاده باشیم، سایه ما بر زمین و یا بر دیوار می افتد.
 • دوم سایه اشیاء و اجسام که این شامل همه چیز می شود. هر جسم حجیمی که مقابل روشنایی واقع شود، طبعا سایه خواهد داشت.
 • اینک به ترتیب درباره این دو نوع سایه صحبت می کنیم.

تعبیر سایه خودمان در خواب

در خوابهای ما سایه خودمان نام و آوازه و شهرت تعبیر می شود. سایه خودمان شهرت نیک و بدی است که به سبب اعمال خویش کسب کرده ایم و در نتیجه مردم درباره ما قضاوتهای خوب و بد میکنند.

چنانچه در خواب ببینید اصلا سایه ندارید، نیکوخوابی نیست.

 • نداشتن سایه به معنی نبودن جسم است و این نزدیکی اجل و زمان مرگ را بازگو می کند.
 • بهتر این است که فردای آن شب صدقه بدهید، شاید رفع بلا شود.

تعبیر سایه کوچک در خواب

اگر در خواب ببینید سایه ای کوچک و نامناسب دارید، سایه ای که با هیکل و جثه شما شباهت و مطابقت و تناسب ندارد، نشان آن است که مردم درباره شما قضاوت خوبی ندارند و بدداوری می کنند.

 • کارهایی کرده و یا سخنانی گفته اید که تحقیر شده اید و دیگران به شما با دیدۂ حقارت می نگرند و شأن و ارزش لازم برایتان قایل نیستند.

تعبیر سایه متناسب با اندام در خواب

اگر در خواب ببینید سایه ای مناسب جثه و اندام خویش اما کمرنگ دارید، خواب شما می گوید استطاعت کمک به دیگران را دارید. می توانید مفید و مؤثر واقع شوید، اما کمک نمی کنید و فایده ای نمی رسانید.

 • اگر سایه ای پررنگ داشته باشید، نشان آن است که سود شما به مردم می رسد. به زبان دیگر آدم خوبی هستید و افراد جامعه درباره شما قضاوت خوب دارند و نامتان را به نیکی بر زبان می آورند.

و اما بعد …… سایه اشیاء به خصوص سایه ابر.

اگر در خواب خود ببینید و احساس کنید هوا گرم و آفتابی است و در این حالت لکه ابری در آسمان پیدا شود و بر شما سایه بیفکند، خوابی مبارک و میمون دیده اید.

 • این نشان آن است که مورد لطف و عنایت پروردگار عالم قرار می گیرید و برگزیده و ممتاز می شوید.

در این حالت رنگ ابر در تعبیر خواب تفاوت هایی به وجود می آورد.

اگر ابر روی شخص یا منطقه ای سایه بیفکند و شما مشاهده کنید که ابر سیاه است، خواب شما میگوید آن شخص و یا مردم آن منطقه گرفتار غم و اندوه و مصیبت می شوند.

داستانی زیبا از تعبیر خواب سایه

چندین سال پیش شخصی که اهل و زاده یکی از روستاهای چهارمحال و بختیاری بود – ولی در تهران می زیست – خواب دید ابرسیاهی آمده و ده زادگاه او را چنان در برگرفته که هیچ چیز دیده و تشخیص داده نمی شود.

او می گفت ” در خواب دیدم ابر سیاه فقط ده ما را فراگرفته؛ در حالیکه از پنجره اتاقم صحرای دور دست را می دیدم که آفتابی است و گله ها دارند چرا می کنند. در آن تاریکی به دنبال بچه های خود میگشتم، اما آنها را نمی یافتم. صدایشان را می شنیدم، ولی ابر چنان همه جا را تاریک کرده بود که نمی توانستم بچه ها را پیدا کنم.”

 • هر تابستان مدارس که تعطیل می شد، او طبق معمول هر ساله زن و فرزندانش را به ده خود می فرستاد و پایان تابستان خودش هم از اداره مرخصی می گرفت و می رفت. دو هفته آنجا می ماند و بالاخره آنها را به تهران باز می گرداند.
 • آن سال نیز همین کار را کرد، ولی در مرداد ماه که ریزش باران سابقه نداشت و یا بندرت اتفاق می افتاد، چنان باران هولناکی بارید و سیل مهیبی راه افتاد که روستای محل اقامت فرزندان او را آب برد.
 • در این حادثه روستاییان آسیب زیاد دیدند و او نیز یکی از فرزندانش را که دختری سه ساله بود، از دست داد.
 • فاصله دیدن خواب سایه تا وقوع سیل دو ماه و نیم بود.

سایه ابر سیاه غم و اندوه است.

 • اگر ابرسیاه پایین باشد و ما را فرا بگیرد، بلاست.

ابر سفید و سیاه خاکستری رنگ طبیعی نیکو است.

چه که نوشته اند وقتی رسول اکرم در جوانی کاروان متعلق به حضرت خدیجه را سرپرستی می کرد، هنگام بازگشت از سفر شام لکه ابری سفید در آسمان پیدا می شد که برکاروان و حضرت محمد(ص) سایه می افکند.

ابر سرخ در خواب دیدن نیز خوب نیست.

 • چه که از جنگ و فتنه و آشوب خبر می دهد. کلا ابر در خواب اگر غیر طبیعی داشته باشد، تعبیر نیکو ندارد.

تعبیر خواب سایه دیوار

چنانچه در خواب ببینید که زیر سایه یک دیوار قرار گرفته اید، یا خوابیده اید و آن دیوار عظیم و محکم است، رویای شما خبر می دهد که از جهتی مورد حمایت قرار میگیرید. کسی یا کسانی از شما حمایت می کنند. دستتان را می گیرند و با این کمک و همراهی شما به شأن و جاه می رسید.

 • حال اگر دیواری که در سایه آن قرار گرفته و یا خوابیده اید، ضعیف و مخروبه باشد، مثل دیوار گلی و یا دیوارهای چینه ای باغها و خانه های روستایی متروک، خواب شما میگوید از کسی کمک و پایمردی می طلبید که توان انجام آن را ندارد. به کسی محتاج و نیازمند می شوید که خودش ضعیف و نیازمند است.

تعبیر خواب سایه درخت

اگر در خواب خود ببینید زیر سایه درخت نشسته اید، خوابی است نیکو؛ چه که این خوابتان می گوید رفاه و آسایش و آرامش می یابید.

 • اما این هم با توجه به نوع درخت تفاوت هایی به وجود می آورد که در تعبیر اثر می نهد؛ اما کلا حکم همین است.
 • در مورد درختان اینکه سایه همه درختان خوب است، اما سایه چنار و نارون و نخل بهتر است.
 • سایه درخت بید مخصوص بید مجنون غم می آورد.
 • شاه توت اصلا خوب نیست.

تعبیر خواب سایه اشخاص

اگر در خواب خود ببینید که سایه کسی بر شما افتاده، غمگین می شوید. اگر ببینید سایه شما بر کسی افتاده، نسبت به او ستم میکنید و موجب رنج و ملال آن شخص هرکس که هست، می شوید.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب