ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سار

تعبیر خواب سار

تعبیر خواب سار

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سار نیز از مرغان مهاجر است که در آغاز سرما می رود و در اعتدال ربیعی باز می گردد.

  • سار در خوابهای ما انسان پرخور و دیرجوش و کم مهر و محبتی است که با وجود قرابت و نزدیکی، به ندرت از بیننده خواب دیدن می کند.
  • وجودش سودی ندارد، معهذا دوست داشتنی است.

تعبیر دیدن سارهای متعدد در خواب

اگر در خواب خود سارهای متعددی را روی سیم برق خانه خودتان ببینید، نشان آن است که مهمان هایی برای شما می رسند که از شهرستان آمده اند و مدتی می مانند و بی آنکه معاش را تنگ کنند، هزینه هایی ایجاب می نمایند.

سار بعنوان پرنده ی اجتماعی

سار از پرندگانی است که زندگی اجتماعی و دسته جمعی را دوست می دارد و در ضمن به هیچ بهایی اهلی نمی شود.

  • بندرت افراد موفق شده اند سار را اهلی کنند.
  • لذا در خواب به انسانی تعبیر می شود که از ایل و قبیله خویش جدا شده و دیر جوش و کم مهر و محبت است.

نگهداری سار در قفس

اگر در خواب ببینید ساری را در قفس انداخته و در خانه نگه داشته اید، شخصی هست که شما برای او زحمت ایجاد می کنید و آزادی و آسایش او را سلب می نمایید.

معبران نوشته اند سار مکاری است که بسیار سفر می کند. این اشاره به مهاجرت پرنده فوق است.

  • اگر در خواب ببینید تعدادی سار را اسیر کرده و گرفته اید، سودی عایدتان می شود.
  • اگر ببینید گوشت سار را می خورید، پولی نصیبتان می گردد که انتظارش را ندارید و قبلا حسابی روی آن نکرده اید.

اگر در خواب خود ببینید ساری پروازکنان به خانه و به اطاق شما وارد شد، پیش آمد خوبی برای شما اتفاق می افتد که سود مادی دارد.

به همین طریق اگر ساری در خانه داشتید و پرواز کرد و رفت، زیان می بینید.

تعبیر خواب ساری مرده

اگر ساری مرده ببینید، خبری دریافت میکنید که شما را غمگین می کند.

تعبیر کشتن ساری در خواب

اگر ساری را بکشید، به بیگانه و مسافری که به شما پناه آورده و یا از شما کمک خواسته است، تجاوز و تعدی می کنید. قلبی را می شکنید و موجب آزار کسی می شوید که از اهل شما نیست.

تعبیر شنیدن صدای ساری در خواب

اگر صدای سارهای بسیاری را شنیدید، مطمئن باشید کسانی پست سر شما بد می گویند. شهرت بد به دست می آورید و مستوجب سرزنش و شماتت می شوید.

  • اگر در این حال از صدای سار خوشتان بیاید، شهرت خوب است و مردم درباره شما قضاوت خوب خواهند داشت و اگر از صدای سار خوشتان نیاید، مردم درباره شما قضاوت خوبی نخواهند داشت.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب