ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب زیلو

تعبیر خواب زیلو

تعبیر خواب زیلو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

زیلو در خواب تملک و انتفاع و تمتعی است که از تملک چیزی می بریم.

  • به زبان دیگر زیلوی ما کار ماست؛ زندگی ماست و مایملک ما. 

تعبیر زیلوی گشاده در خواب

اگر زیلو در خواب گشوده و گسترده باشد، خواب می گوید کارمان به مراد و به دلخواه پیش می رود و بر آنچه که داریم و گرد آورده ایم، مسلط می باشیم. به خصوص اگر بر زیلوی گسترده نشسته باشیم.

  • معبران قدیمی نوشته اند اگر زیلو گسترده و باز باشد، دلیل است براینکه عیش و روزی بر بیننده خواب فراخ و میسر می شود و این تعبیر کاملا درستی است.

تعبیر زیلوی تاشده در خواب

اما اگر در خواب زیلویی ببینید که جمع کرده و تا شده باشد و در عالم خواب بدانید که آن زیلو به شما تعلق دارد، خواب شما می گوید که آسیب پذیر شده اید و حقی از شما ضایع می گردد و مالی را از کف شما بیرون می برند.

  • اگر آن زیلوی جمع شده و تا شده به شما تعلق نداشته باشد، خواب شما می گوید به مال کسی مسلط می شوید و در حق دیگری داوری می کنید و یا حق داوری می یابید.

تعبیر خواب زیلوی بی نهایت

اگر در خواب ببینید زیلویی دراز دارید که ندانید آن زیلو تا کجا گسترده شده و انتهای آن به کجا ختم می شود، نشان آن است که ارزوی محال می کنید و توقع و انتظار تان از استحقاق و لیاقت شما می باشد.

تعبیر خواب زیلوی تمیز و کثیف

اگر ببینید زیلویی تمیز و پاکیزه و نو دارید، روزگار به شما روی خوش نشان می دهد.

  • ولی اگر بیننده خواب ببیند که زیلویی پاک و تمیز و نو را گسترد و بر آن نشست، خوابی است نیکو؛ چه که خبر از کامیابی و یافتن دولت و سلامت و طول عمر می دهد.

ولی اگر زیلو چرکین و کثیف باشد، روزگار بیننده خواب به سختی می افتد و زندگی چهره زشت خودش را می نمایاند.

جمع کردن زیلو در خواب خوب نیست.

  • چه که معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند زیلوی متعلق به خودش را جمع کرد و لوله و کناری نهاد، نشان آن است که عمر خویش را تباه و تمام کرده و روزگارش به سر رسیده و این در خواب خبر از پایان عمر می دهد.

تعبیر زیلو به آبرو

اگر در خواب ببینید اطاق های متعددی دارید و آن اطاق ها را با زیلو مفروش کرده اید، نشان آن است که با زیاد خواهی آبرو و موقعیت خویش را به خطر می افکنید.

اگر در خواب شما جایی زیلو باشد و جایی اصلا فرش نباشد، خوب است. این بهتر از آن است که جایی زیلو و جایی فرشهای گرانبها باشد.

تعبیر خواب زیلو های سوراخ

زیلوی سوراخ خبر از بیماری همسر بیننده خواب می دهد و زیلوی سوراخ و سوخته میگوید بیننده خواب با همسرش نقار و کدورت خواهد یافت، یا اینکه مال خود را تباه می کند و به خویش زیان و ضرر می رساند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب