ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب زنبیل

تعبیر خواب زنبیل

تعبیر خواب زنبیل

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

غالب تعابیری که در خوابنامه های اروپائی شده، برای ما آسیائی ها بخصوص ما مسلمانان، نه قابل ترجمه است و نه قابل تطبیق.

از جمله تعریفی که درباره زنبیل می شود.

 • در یکی از خوابنامه های غربی و اروپائی در مقابل کلمه زنبیل نوشته شده «استطاعت ما در قبول نیکی و بدی» یعنی هر کسی بقدر زنبیل خودش از خوبی ها و بدی ها سهم می برد.
 • به زبان دیگر «هر چه پول بدهی آش می خوری».
 • در خوابنامه های سنتی خودمان زنبیل، زن تعریف شده و یا مثل همیشه کنیزک که از بازار می خرند و به خانه می آورند.
 • برخی از معبران مال و نعمت تعبیر کرده اند.

تعبیر داشتن زنبیل در خواب

اگر در خواب خود ببینید زنبیلی به دست دارید، در آینده به کاری مشغول می شوید که انجام می دهید.

 • اگر زنبیل پر باشد، در پایان به توفیق می رسد.
 • اگر زنبیل خالی در آغاز راه قرار دارید.
 • اگر زنبیل پر و سنگین باشد، برای خیر پیش می آید و به قدر وزن و سنگینی آن چیزی به دست می آورید و یا اتفاقی مطلوب می افتد.

تعبیر گرفتن زنبیل در خواب

اگر در خواب خود ببینید زنبیل از کسی می گیرید، دهنده زنبیل کاری به شما پیشنهاد می کند که سودبخش است.

 • اگر زنبیل خالی به کسی بدهید، کاری به او پیشنهاد می کنید و یا نفعی به او می رسانید.
 • اگر زنبیل پر باشد، نفعی مسلم عاید گیرنده آن می شود که مقدار سود و نفع به وزن زنبیل بستگی دارد.

تعبیر خواب زنبیل پاره

اگر در خواب خود ببینید زنبیلی دارید که گسیخته و پاره شده، در کاری با شکست و ناکامی مواجهه می گردید.

 • چنانچه دختری جوان و دم بخت این خواب را ببیند، در عشق و روابط عاطفی شکست می خورد.
 • اگر همان دختر جوان و دم بخت در خواب خود ببیند که یک زنبیل پر به دست دارد و نمی داند درون آن چیست، نشان آن است که شوهر می کند و یا حداقل خواستگاری برایش می آید که دلخواه است.

تعبیر بافتن زنبیل در خواب دختران جوان

اگر دختر جوانی در خواب ببیند زنبیل می بافد و یا زنبیل گسیخته ای را تعمیر و ترمیم می کند، به اندازه توفیقی که در بافتن و تعمیر به دست می آورد، تحصیل پیروزی می کند و در روابط عاطفی موفق می شود.

 • اگر دختری در خواب ببیند که زنبیل از کسی می گیرد، شوهر می کند. اگر پسر جوانی ببیند، کاری مناسب به دست می آورد.

تعبیر کلی زنبیل بافتن

زنبیل بافتن آرزومندی است و فریفته شدن می باشد به دنیا و مظاهر فریبنده آن.

 • به زبان گویاتر زنبیل بافتن کیسه دوختن است برای سودهای واهی و غیر معقول.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب