ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب زنبور

تعبیر خواب زنبور

تعبیر خواب زنبور

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

«فروید» در بیان عقاید خویش و تفسیر تعابیر مطرح می کند که حشرات در خواب سمبول خواهران و برادران و کسانی هستند که در محیط کار و خانه و خانواده با ایشان در تماس دائم هستیم و غالبا به آنها با دیده حقارت نگاه میکنیم؛ اگرچه از خودمان قوی تر و یا داناتر باشند. له کردن حشرات نیز در زیر پا، تصویری از تمایل ما به پیروزی و تسلط بر آنها می باشد.

عقیده معبران سنتی و اسلامی در مورد حشرات

معبران سنتی و اسلامی نیز تقریبا همین عقیده را در مورد حشرات دارند و بی آنکه نامی از خواهران و برادران ببرند، می گویند حشرات در خوابهای ما انسانهای ضعیفی هستند که دانسته یا ندانسته دشمنی می کنند و آزار می رسانند.
  • زنبور یکی از حشرات است که به تبع غریزه نیش می زند و آزار می رساند، معهذا سودبخش هم می تواند باشد.

عقاید معبران در تعبیر زنبور

  • مؤلف «نفایس الفنون و عرایس العیون» نوشته که زنبور، انسان بدون طبع است.
  • «مجلسی رضوان اله علیه» نیز عینا همین نظریه را ابراز داشته که در جمع نهائی با نظرات و تئوریهای «فروید» تطبیق می کند.

با توضیحی که داده شد، دیدن زنبور عسل در خواب با زنبور سرخ تفاوت دارد.

  • زنبور سرخ در خوابها دشمنی است که آزار می رساند.
  • ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سودی عاید بیننده خواب می شود.

تعبیر دنبال کردن زنبور در خواب

چنانچه در خواب خود ببینید زنبوری شما را دنبال می کند و یا در اطرافتان درحال پرواز است، دشمنی دارید که به شما با نظر بد می نگرد و اگر فرصت بیابد، خصومتش را آشکار می سازد.

تعبیر نیش زدن زنبور در خواب

اگر در خواب خود ببینید زنبوری شما را نیش زد و گزند و آسیب رسانید، نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این هم باز بستگی دارد به اینکه چه نوع زنبوری در خواب ببینید.

تعبیر خواب پرواز زنبور در اطاق

اگر در خواب خود ببینید زنبوری در اطاق و یا در دفتر و یا در محل کارتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمائید و او شما را نیش بزند، خوابتان می گوید کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد و با اینکه از این عدم صداقت آگاهی دارید، نمی توانید کاری انجام دهید.

تعبیر خواب تعدد زنبور گزنده

اگر زنبورهای گزنده فراوان را دیدید، در جمعی وارد می شوید و یا با کسانی آشنائی پیدا می کنید که با آنها موافقت اخلاقی و طبیعی ندارید.

تعبیر کشتن زنبور در خواب

اگر ببینید زنبوری را راندید و یا ببینید زنبوری را کشتید، بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.

تعبیر خواب زیبای زنبور توسط معبری دانا

شخصی پیش یک معبر رفت و گفت:
در خواب دیدم کنار استخر نشسته ام. زنبوری در آب افتاده بود که پر و بال می زد. دست و پا می زد و نمی توانست خود را به کناره برساند تا خشک شود و پرواز کند. دلم به حال زنبور سوخت و لنگه کفش خود را بیرون آوردم و به کمک لنگه کفش زنبور را گرفتم و در آفتاب نهادم تا خشک شود. دقیقه ای بعد وقتی دست پیش بردم که پرهایش خشک شده، یا نه زنبور دستم را گزید و پرواز کرد و به هوا رفت.

حالا به من بگوئید تعبیر این خواب چیست ؟

معبر گفت:
«شخصی از بستگان همسرت که نزد او خیلی عزیز است، به سختی و تنگی گرفتار می شود. شما به کمک همسر خویش می شتابید و آن شخص را از گرفتاری نجات می دهید، ولی او در ازای نیکی به شما بدی می کند و سخنان سرد و تلخ می گوید و دلتان را می شکند و از کرده خود پشیمان می شوید».

این خواب و این هم تعبیر خواب، ولی سئوال این است که معبر چگونه فهمید زنبور در آب افتاده نشان آن است که مرد سفله ای دچار سختی و تنگی می شود؟!

  • مرد بیننده خواب، با کمک لنگه کفش خویش او را نجات می دهد. کفش نشانه همسر است و معبر فهمید که آن مرد به کمک همسرش به کمک آن مرد گرفتار می شتابد.
  • زن موقعی در این قبیل کارها به شوی خویش کمک می کند که بداند مرد گرفتار نزد شوهرش عزیز و گرامی است، لذا معبر فهمید یکی از بستگان همسرش است که گرفتار سختی می گردد.
  • همانطور که گفته شد نیش زدن زنبور نشان سخن سرد و تلخ شنیدن است و معبر فهمید که او در عوض نیکی سخنی سرد و تلخ می شنود. همین طور هم شد.

تعبیر خواب شخص در واقعیت

چندی بعد برادر زن آن شخص به بانک بدهی پیدا کرد. همسر بیننده خواب طلاهای زینتی خود را فروخت و با اجازه شوی خویش به برادرش داد و او دین خویش را به بانک پرداخت و خانه اش از حراج و اجرائیه نجات یافت. اما وقتی که قرار بود پول را به خواهر و شوهر خواهر پس بدهد،

  • گفت:خواهرم بود. چه پولی به او بدهم. چشمش کور شود. وظیفه داشت که به من کمک کند. من هم اگر یک روز گرفتار شد و اگر داشته باشم، به او کمک می کنم که جبران شده باشد.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب