ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب زبان

تعبیر خواب زبان

تعبیر خواب زبان

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

زبان در خواب بی هیچ تأویل و تعبیر متفاوتی اشاره به خود زبان است. هر حالت که زبان در خواب داشته باشد، بیننده خواب می تواند وضع و موقعیت خویش را در مقایسه با بیداری قیاس و مجسم کند.
  • در این مورد تمام معبران اتفاق نظردارند که زبان در خواب اشاره به خود زبان است و کارهائی که با زبان می کنیم و می توانیم دهیم، غیر از سخن گفتن از زبان خویش، دهها نوع خدمت دیگر می گیریم.

تعبیر خواب دراز شدن زبان

اگر در خواب ببینیم که زبانمان دراز شده، چیزهائی می گوئیم که نباید بگوییم و گفتن آن سخنان نیست. یا گستاخی می کنیم، یا فضولی، یا سخن چینی و زبان درازی از ما سر می زند.
  • اگر در خواب ببینید زبانتان بیش از حد دراز شده، با سخنان خویش موجب رنجش و آزردگی دیگران می شوید.

تعبیر خواب پهن شدن زبان

اگر در خواب خود ببینیم که زبانمان پهن شده، خواب ما می گوید با نمی توانیم از حق خویش دفاع کنیم.
«ابن سیرین» از «دانیال» نبی نقل می کند که اگر ببینید زبان آماس کرده و بزرگ شده، به قدر همان آماس سود می برید.
  • اما می دانید که اگر زبان در دهان زیادتر از حد متورم شود، راه تنفس را مسدود و انسان را خفه می کند.
  • پس اگر زبانتان آنقدر متورم شده بود که نمی توانستید دهانتان را ببندید، نشان آن است که از گفتن باز می مانید که بیشترین علت ممکن است ترس باشد.

تعبیر خواب مو درآوردن زبان

اگر در خواب ببینید زبانتان مو درآورده، التماس خواهید کرد. مجبور می شوید یک موضوع را مکرر بگوئید.
  • اگر در خواب ببینید زبان شما مو درآورده و زشت و کثیف شده، به سبب سخنان و گفتار خویش گرفتار محنت و اندوه می شوید.

تعبیر خواب قاش قاش شدن زبان

چنانچه ببینید زیانتان رشحه و قاش قاش شده، نشان آن است که به کسی تهمت و افترا میزنید… بی آنکه دلیلی داشته باشید.

سر و ته شدن زبان

اگر ببینید زبانتان سر و ته شده، یا پشت و رو گردیده، دروغ می گوئید و حقایق را وارونه جلوه می دهد.

تعبیر زبان دو شاخه در خواب

اگر در خواب ببینید زبانتان دو شاخه شده، مثل زبان مار، در میان مردم به نفاق و دوروئی حرف می زنید و آنچه بر زبان می آورید، در دل ندارید و آنچه که خیر دیگران در آن نیست، با آب و تاب بسیار بیان می کنید.

تعبیر زبان نداشتن در خواب

اگر در خواب ببینید اصلا زبان در کام ندارید، جائی که باید از خود و منافع خویش دفاع کنید، از گفتن باز می مانید و سکوتی زیانبار انتخاب می کنید.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب