ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب زانو

تعبیر خواب زانو

تعبیر خواب زانو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دست خود را بر زانو می نهیم و برمی خیزیم. یعنی بر زانوی خویش متکی هستیم.
  • در خواب نیز چنین است، یعنی زانو در عالم رؤیا شغل و حرفه و پیشه و کار ماست که جهت تأمین معاش خویش بر آن متکی می باشیم.
  • اگر کارمند هستیم، زانو سمت اداری است.
  • اگر راننده ایم، کامیون و خودروئی که می رانیم، به شکل زانو ظاهر می شود.
  • چنانچه زارع و کشاورز باشیم، زمینی که بر آن کار می کنیم و در آن میکاریم.
  • بالاخره اگر کاسب و تاجر باشیم، سرمایه و دکان حجره در خوابهای ما به نقش می گیرند.
وقتی از یک معبر آگاه بپرسید زانو در خواب دیدم تعبیر آن چیست؟ آنها سئوال می کند که چه شغل و حرفه ای دارید و از چه طریق امرار معاش می کنید؟ زانو در خواب اشاره به یکی از آنهاست که گفته شد.

تعبیر خواب زانوی سالم

اگر در خواب خود ببینید زانوان سالم و محکم و نیرومندی دارید که به راحتی حرکت می کنید، شغل شما خوب است و زندگی مرفهی خواهید داشت. روزی شما فراخ خواهد بود و آینده ای روشن در انتظارتان است.

تعبیر خواب زانوی نحیف و ضعیف

اگر زانوانتان نحیف و ضعیف گردیده، احتمالا شغل و کارتان را از دست می دهید. اگر کشاورز هستید، دچار آفت محصول می شوید و اگر دکان دارید، زیان مالی می بینید. زانوی برجسته در خواب غم مالی است.
  • اما توجه داشته باشید این در صورتی است که زانو محور خواب شما باشد.
  • اگر زانو در خواب ببینید و زانو محور خوابتان نباشد، هیچ یک از این تعابیر صدق نمی کند.

تعبیر خواب درد زانو

اگر در خواب خود ببینید زانوانتان درد می کند و متورم شده، از نظر شغل گرفتار مشکل و غم مالی می شوید.

نشستن زانو در خواب

اگر در خواب ببینید که به زانو نشسته اید، آنطور که مقابل زورگویان زانو می زدند، دچار تعدی و تجاوز می شوید و احساس ضعف و ناتوانی میکنید و امنیت و فراغت می یابید.

تعبیر بغل گرفتن زانو در خواب

اگر در خواب ببینید زانوان خویش را به بغل گرفته اید و در واقع چمباتمه زده اید، مشوش و مضطرب و محتاج می شوید. نگرانی و دلهره ای آمیخته به انتظار برایتان پیش می آید.

زانوان انسان یک استخوان نسبتا گرد دارد که آن را «قابک» می نامند.

اگر در خواب ببینید قابک زانوان شما از بین رفته، سرمایه خود را از دست می دهید. اگر ببینید قابک زانوی شما کوچک شده، زیان می بینید. اگر ببینید آن استخوان زیاد بزرگ شده، گرفتار غم مالی می شوید.
بالاخره اگر ببینید زانوان شما محکم است و قابک سالم دارید، در کار و حرفه خویش دوام و استحکام می یابید.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب