ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

6 + 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب زاغ

تعبیر خواب زاغ

تعبیر خواب زاغ

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

زاغ در خواب، انسانی است بد که خلاف می کند، دروغ می گوید و کارهای زشت می دهد و این اعمال را دوست می دارد و بر مبنای فطرت و طینت خویش بدی کند، نه از روی محاسبه و دوراندیشی و درنظر گرفتن سود و زیان

تعبیر خواب زاغ بر بام خانه

اگر در خواب ببینید زاغی بر بام خانه شما نشسته، یا روی تیر برق و تلفن مجاور خانه شما قرار گرفته، نشان آن است که خبری بد به شما می رسد؛ چون زاغ از پرندگان مکروه و مشئوم است.

خاطره ای از تعبیر خواب زاغ از منوچهر مظطیعی تهرانی معبر خواب

ساختمان شمس العماره تهران واقع در روبروی بازارچه مروی در زمان قاجاریه مرتفع ترین بنای تهران محسوب می شد و سمبول اندرون سلطنتی بود. بر بالای شمس العماره پرچمی نصب می کردند که من هم تا این اواخر آن را دیده بودم و می دیدم. آن پرچمی بود به ظاهر پرچم ایران، اما رنگهایش قابل تشخیص نبود. پرچمی بی رونق، کهنه و آفتاب و باران خورده و پوسیده که حتی باد نمی توانست آن را به اهتزاز در آورد.
میگویند دو هفته قبل از آغاز پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه این پرچم را تعویض کردند و پرچمی نو بالای شمس العماره در اهتزاز در آوردند، ولی همین که متصدی نصب پرچم از بالای برج پائین آمد، کلاغی بر آن نشست و نوک زد و بخشی از پرچم را پاره کرد.
 
من این ماجرا را از زبان کسانی که خودشان شاهد عینی حادثه بودند، شنیدم و هنوز نه جائی گفته و نه نوشته ام. می گفتند کوشیدند زاغ بدهیبت و بدکار را برانند؛ اما هرچه به طرفش شلیک می کردند، زاغ نه می ترسید و نه کشته می شد. هر روز دو سه بار به آنجا می آمد و با نوک زدن های متوالی بخشی از پرچم را می کند و می برد و می خورد.
 
ناصرالدین شاه را از یک «قران» خبر داده بودند. عمل زاغ سیاه مؤید نظر انها قرار گرفت و به شاه گفتند روز پنجاهمین سال که روز قرآن تشخیص داده شده، اصلا انه خارج نشود. اما شاه سرمست غرور و خودخواهی آن روز تصمیم گرفت به
حضرت عبدالعظیم برود و به این ترتیب دفع قران بکند و البته می دانید که چون به زیارت حضرت عبدالعظیم آنجا رسید، به دست مبارز معروف میرزا رضا کرمانی به قتل رسید.

 دیدن زاغ در خواب، خوب نیست. میمون و مبارک نیست و از مرغان شوم شناخته شده است.

اگر در خواب ببینید زاغی بر دیوار خانه یتان باشد، بدخواه سیاهدلی است. کسی پشت خانه شما نشسته و به درون خانه یتان سرک می کشد، مطمئن باشید بدخواه . مراقب اعمال و رفتار شما و خانواده شماست که سوء نیت دارد.

تعبیر خواب  شنیدن صدای زاغ

اگر در خواب صدای زاغ یا کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید، نشان آن است که کسی حرف می زند و بد می گوید و توطئه می کند. اگر صدای چند زاغ را بشنوید، خوارها میگوید عده ای بدخواه برای شما توطئه می کنند.

تعبیر خواب راندن زاغ 

اگر در خواب خود ببینید زاغی را می رانید و او را دور می کنید، یا سنگ به بدن و سر و بال زاغ اصابت می کند و پرنده زشت می گریزد و می رود، نشان آن است که بر بدخواه خوش چیره می شوید. دهان یاوه گو را می بندید و به او فرصت بدین نمی دهید.

تعبیر خواب گرفتن زاغ 

اگر در خواب خود ببینید زاغی را به چنگ گرفته اید و آن پرنده سیاه اسیر دست شما است. خوابتان می گوید به مالی و پولی دسترسی می یابید که مشروع نیست. غش و نادرستی این مال و پول از آن جهت است که از طریق مردی بدخواه و نابکار به دست شما می رسد. شاید از نظر شما این پول درست باشد، ولی معلوم نیست او از کجا آورده است.
  • مؤلف نفایس الفنون و «ابن سیرین» در این مورد اتفاق نظر دارند.

تعبیر خواب نشستن زاغ روی سنگ ها

اگر در خواب خود دسته ای از زاغ ها و کلاغ ها را ببینید که دور از شما روی قلوه سنگ های بیابان نشسته اند، شاهد اجتماعی از مردم بدکار می شوید که جائی گرد می آیند عو یاوه میگویند و هرزه درائی می کنند و توطئه می چینند؛ بی آنکه با آنها بیامیزید.

حلقه زدن زاغ ها دور شما

اگر در خواب همان دسته کلاغ ها یا زاغ ها را ببینید که دور شما حلقه زدند و یا در عالم خواب شما به اجتماع آنها نزدیک شدید، با عده ای مردم بدکار و یاوه گوی سیاهدل آشنا می شوید و آمیزش می یابید که این به سودتان نیست.

دزدی با تعبیر خواب زاغ

اگر در خواب خود ببینید زاغی چیزی به نوک و منقار خود گرفته و حین پرواز آن شیی را به درون خانه و یا بام سرای شما می افکند، نشان آن است که مال دزدی می خرید. اگر ببینید زاغ از خانه شما چیزی ربود و برد، گرفتار دزد می شوید که مالتان را می برد.

به هر حال زاغ انسانی است فاسد و دورغگو و خلافکار و سیاهدل و بددهن.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب