ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب حنا (حنا بستن)

تعبیر خواب حنا (حنا بستن)

تعبیر خواب حنا (حنا بستن)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

حنا در خواب غم و اندوه زودگذر است؛ چه خودتان مالیده باشید و چه دیگری بمالد و شما شاهد آن باشید.

  • حنا گیاهی است رنگی و چون به پوست و مو مالیده شود، رنگ باقی می گذارد.
  • این رنگ در علم خواب شناسی بی حقیقتی تعبیر می شود.
  • بی حقیقتی می تواند خیانت باشد. می تواند دروغگویی باشد. می تواند تزویر و ریا و نیرنگ باشد. هر چه از این دست باشد، غم و اندوه و ننگ و رسوایی و بدنامی می آورد.

تعبیر خواب از دیدگاه معبران 

معبران حنا بستن را در خواب خوب ندانسته اند، مخصوصا اگر به ریش و ابرو مالیده شود.

معبران گذشته نوشته اند اگر در خواب ببینید ریش سیاه و یا سفید دارید و حنا بسته و آن را سرخ رنگ کرده اید، هتک حرمت و آبروی شما می شود و کارتان به رسوایی و بدنامی و انگشت نما شدن می رسد

تعبیر حنا روی دست در خواب

اگر در خواب ببینید که بر دست خود حنا مالیده و ناخن و انگشتانتان را رنگ کرده اید، نشان آن است که عملی غم آور انجام می دهید. با دست خود کاری انجام می دهید که آن کار ایجاد غم و اندوه می کند.

تعبیر حنا بستن روی پا در خواب

اگر در خواب خود دیدید که بر پای خویش حنا بسته اید، به جایی می روید که نباید بروید و رفتن به آن محل برای شما شکست و بدنامی می آورد.

تعبیر حنا بستن روی سر در خواب

اگر در خواب دیدید که بر سر خود حنا بسته اید، تعبیر همان است که برای ریش و موی ابرو گفته شد.

  • اما اگر در خواب دیدید سرتان را حنا بسته و ریش و سبیل و موی ابروی خویش را به حال اولیه و انهاده اید، مورد تمسخر و استهزاء قرار می گیرید و انگشت نما می شوید و یا کاری میکنید که به شدت ندامت می کشید و شماتت می شنوید.

در خوابهای ما حنا بستن هیچ سود و فایده ای را نشان نمی دهد، چون نفسا رنگ است و رنگ غیر طبیعی ریب و ریا و حیله و فریب است.

این تعابیر که گفته شد، برای مردان است.

اما حنا بستن برای زن تعبیر دیگری دارد:

  • اگر زنی در خواب ببیند دست و پای خویش را حنا می بندد، کاری مطلوب در خانه و خانواده انجام می دهد که به عزت و حرمت او می افزاید.
  • اگر زنی ببیند دست خویش را تا آرنج حنا بسته است، خدمتی انجام می دهد که مورد توجه شوهرش قرار میگیرد.
  • اگر دختر جوانی ببیند حنا بسته است، شاد می شود و یا عامل شادی دیگران قرار می گیرد.

تعبیر خواب فروختن حنا

اما برای مردان فروختن حنا و کمک کردن در حنا بستن دیگران اشتراک در معاصی و انسان را رنگ می کند و گول می زند.

  • نیرنگ بازی تعبیر می شود.
  • دیدن خواب فروشنده حنا در بازار مرد شیادی است که انسان را رنگ می کند و گول می زند.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب