ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب حسابدار

تعبیر خواب حسابدار

تعبیر خواب حسابدار

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

حسابدار در خواب دیدن ترس از رسوایی و بدنامی است.

 • ترس از موضوعی است که ضمیر ناخودآگاه شما به شدت نگران آن است.
 • ممکن است سوء استفاده مالی نشده باشد.
 • ممکن است موضوع رشاء و ارتشاء نباشد، اختلاس هم نباشد.
 • هرچه هست، موضوعی است که با رسیدگی و پیگیری افشا می گردد و این افشاگری به بیننده خواب زیان کلی می رساند و همین است که بیننده اضطراب و تشویش مکتوم دارد و شب هنگام در خواب حسابدار می بیند.
 • این حسابدار سمبول کسی است که می تواند حقیقت را روشن کند.

تعبیر حسابدار مجهول در خواب

اگر در خواب حسابدار مجهولی را ببینید و بدانید او حسابداری است که به حسابها رسیدگی می کند، خوابتان می گوید ناخودآگاه از موضوعی مضطرب هستید که چنانچه از پرده بیرون بیافتد، به بدنامی و رسوایی می انجامد و شما در هر شرایطی که باشید، نمی توانید جوابگویی کنید.

تعبیر حسابدار شناس در خواب

اگر حسابدار آشنایی را ببینید، چه واقعا او حسابدار باشد و چه شما در خواب احساس کنید او حسابدار است و به حساب همه از جمله شما رسیدگی می کند، نشان آن است که رازی دارید و شخص معینی از این راز آگاه است شما همیشه بیمناکید که مبادا یک روز آن شخص راز شما را فاش کند.

تعبیر حسابدار شدن در خواب

اگر در خواب ببینید خودتان حسابدار شده اید، نشان آن است که از کسی کینه ای در دل دارید و در اغتنام فرصت مناسب هستید که با او تسویه حساب کنید.

 • در واقع این خواب میگوید کسی حق شما را از بین برده و یا پولتان را خورده و یا به آبرویتان لطمه وارد آورده و یا در آینده این حوادث اتفاق می افتد.

وجود دین بر گردن با خواب حسابدار

چنانچه در خواب خود دیدید کسی نشسته و حساب می کند، خوابتان می گوید دینی به گردن شما هست.

 • حقی وجود دارد که ادا نکرده اید.
 • خود به طور مبهم به این قصور معترفید، ولی همچنان به کار خود ادامه می دهید.

چرتکه انداختن در خواب

اگر در خواب دیدید خودتان چرتکه می اندازید، یا با ماشین حساب میکنید و یا ارقام را می نویسید و عمل جمع و تفریق را انجام می دهید، توقع و انتظاری دارید و یا چشم به راه پولی هستید؛ مثل پاداش، اضافه حقوق.

 • این در صورتی است که کارمند و یا کارگر باشید.
 • اگر بیننده خواب کاسب باشد، حساب سود آینده و احتمالی خویش را می کند.

تحول با خواب حساب و کتاب کردن در خانه

چنانچه در خواب ببینید با همسرتان در خانه خود نشسته اید و حساب می کنید، خوابتان می گوید معاش شما متحول می شود. یا گرفتار تنگی معاش میشوید و یا فراخی روزی حادث می گردد.

 • بهر حال تحول پیش می آید.
 
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب