ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب جیب (پول)

تعبیر خواب جیب (پول)

تعبیر خواب جیب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

جیب و پول مترادف یکدیگرند و جیب نمایانگر درآمد مستمر شماست. اگر کارمند و حقوق بگیر هستید که ماهانه می گیرید و اگر کاسب و پیشه ور هستید، سودی که روزانه عایدتان می گردد. جیب در خواب نمایشگر این درآمدها و این حقوق و یا دستمزد کارگری است.

تعبیر خواب لباس دارای چندین جیب

اگر در خواب خود ببینید لباسی بر تن دارید که دارای چندین جیب است، آزمند و طماع می شوید.

 اگر دیدید لباستان چندین جیب غیر متعارف و نامعقول دارد، خواب تان به شما خبر می دهد که در آینده به مال دیگران دست درازی می کنید و به زبان ساده تر مال مردم را میخورید.

تعبیر خواب پر بودن جیب های لباس 

اگر در خواب لباسی بر تن داشتید که جیب های پر داشت، بی آنکه بدانید درون جیب های خویش چه دارید، نشان آن است که موقعیت کنونی شما به همین شکل ادامه دارد و می توانید مطمئن باشید که روزگارتان به طور عادی سپری میشود.
اگر در خواب لباسی برتن داشتید که جیب های پر داشت، اما میدانستید که در آن جیبها آت آشغال و اشیا بی بها و یا کم ارزش نهاده اید، خوابتان می گوید تلاش عبث و بیهوده می کنید و وضع قابل اطمینانی نخواهید داشت. کمی بدتر آن است که دگرگونی نامطلوبی در زندگی شما پدید میآید.

تعبیر خواب بزرگ بودن جیب های لباس 

 اگر جیب شما آنقدر بزرگ و آنقدر دراز بود که دستتان به انتهای آن نمی رسید، با علم به اینکه سوراخ نیست، خوابتان می گوید آز و طمع شما چنان زیاد میشود که مردم پشت سرتان حرف می زنند و بد می گویند.

تعبیر خواب سوراخ بودن جیب های لباس

اگر در خواب خود ببینید جیب شما سوراخ است و یا سوخته زیان مالی می بینید و این ضرروزیان به قدر سوراخ و سوختگی بزرگ یا کوچک است.

تعبیر خواب پشت و رو شدن جیب های لباس

اگر بیننده خواب ببیند که جیب یا جیبهای لباسش پشت و رو شده و آسترش بیرون آمده مطمئن باشد که کسی به مال او دست درازی می کند و یا مرده دستبرد قرار می گیرد بیننده خواب ببیند چیزی از جیب خود بیرون می آورد و به زمین می افکند مالش به هدر میرود و یا خود او کاری می کند که زیان مالی میبیند و پولش تلف می گردد.
حال اگر ببیند چیزی از زمین بر می دارد و در جیب می گذارد، تعبیر برعکس است و پولی به دست می آورد.
 
مجموعاً دیدن جیب در خواب بد نیست مگر اینکه پاره یا سوراخ و یا سوخته باشد.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب