ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جگر

تعبیر خواب جگر

تعبیر خواب جگر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

از رسول خدا (ص) روایت شده که فرمود: اولادنا اکبادنا. یعنی فرزندان ما مثل جگر ما هستند.
 • به همین علت معبران اسلامی نوشته اند که جگر در خواب فرزند است و مشاهده آن به هر نحوی با فرزند یا فرزندان بیننده خواب ارتباط می یابد.
 • البته فرزندان خیلی عزیز هستند، اما چیزهای دیگری هم در زندگی یافت می شوند که انسان زیاد دوست می دارد.
 •  معبران نوشته اند پول از جمله چیزهای است که انسان بسیار دوست دارد و در تحصیل و بعد در حفظ آن می کوشد.
 • لذا در خواب های ما به صورت جگر متجلی میشود.

تعبیر خواب جگر از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین نوشته: «جگر در خواب ما علم غریب است».

 •  اما بیشتر معبران معتقدند که جگر در خواب پولی است نهفته و پنهانپولی که یا دیگری آن را ذخیره کرده و یا به دست خودمان ذخبره و انباشته شده است.
 • حتی عده ای جلوتر رفته و نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند جگر گاو و گوسفند بریان به مقدار زیاد پیش روی خود نهاده و می خورد،گنج می یابد. 
 • بهرحال جگر همان پول است که حیات دسته ای از مردم به آن بستگی دارد.

تعبیر خواب جگر گاو و گوسفند

اگر در خواب خود دیدید جگر گاو یا گوسفند دارید و آن جگر متعلق به شماست، پول به چنگتان می افتد و یا به چیزی دسترسی می یابید که چشم به راه آن هستید و زیاد دوستش دارید.

 • خوردن جگر نیز همین تعبیر را دارد.

تعبیر خواب دادن جگر به سگ

اگر در خواب ببینید که جگر را به سگ می دهید، مال خود را تلف می کنید و یا پول خود را در راهی بیهوده مصرف میکنید. 

 

تعبیر خواب دادن جگر به گربه

اگر در خواب خود دیدید جگر دارید و آن را قطعه قطعه میکنید و به گربه می دهید، زنی مال شما را به همان نحو ذره ذره از بین میبرد.

اگر در خواب خود دیدید که گربه ای جگر را درسته از خانه شما دزدید و برد، خوابتان می گوید زنی به تمهید و نیرنگ مال شما را میبرد.

اگر خودتان با میل و رغبت جگر را به گربه دادید، زنی فریبتان می دهد و مال و پولتان را می برد و یا خرج او می کنید.

جگر توزیع کردن نیز همین معنی را دارد و می گوید مال خودتان را هدر می دهید و تلف می کنید.

تعبیر خواب جگر حیوانات

 1. جگر گوسفند نعمت و رزق حلال است.
 2. جگر گاو فراخی روزی است.

جگر در خواب دیدن بد نیست، مگر اینکه جگر حیوانات حرام گوشت را در خواب خود ببینید یا جگر انسان را مشاهده کنید.

 • دیدن جگر حیوانات حرام گوشت مکروه است.
 • جگر انسان دیدنش در خواب خوب نیست؛ بخصوص اگر بدانیم به چه کسی تعلق دارد.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب