ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

نوزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جو

تعبیر خواب جو

تعبیر خواب جو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

جو نیز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات حضرت باریتعالی است. در بیداری جو منبع ارتزاق مردم و چهار پایان است، پس در خواب نیز نعمت و برکت است که به ما جلوه می کند.

چنانچه در خواب ببینید جو دارید، به هر میزان و مقدار که باشد، نیکو است؛ زیرا خواب شما می گوید نعمت و برکت می یابید و خیر و نیکی به شما می رسد.

تعبیر خواب انبار جو

انبار جو نعمت و برکت و فراوانی است که در اختیارتان قرار میگیرد و یک مشت جو، پول یا مال اندک است.

تعبیر خواب گرفتن یا خریدن جو

اگر در خواب خود ببینید کسی مقداری جو به شما داد، یا جو از جایی و کسی خریدید، خواب شما می گوید معامله ای پرسود میکنید و منتفع می شوید و اگر مشاهده کنید جو را در زمین میکارید، نشان آن است که کاری مفید و عام المنفعه انجام می دهید؛
کاری که سود آن عاید دیگران هم میشود، به قدر گستردگی زمینی که در آن جو می کارید.

تعبیر خواب کاشتن جو

اگر در خواب خود ببینید جو کاشته اید اما سبز نشده و یا تنک روییده، در مسیر همان کاری که ذکرش رفت، با مشکلات و احیانا شکست روبرو می شوید.

نروییدن جوی کاشته شده، شکست است و تنک روییدن ناکامی ها و مشکلات و حصول نتیجۂ ناقص می باشد.

اگر در عالم خواب مشاهده کنید جو کاشته اید اما پرندگان از آن می خورند، با شکست مواجه می شوید و به میزان آنچه که پرندگان خورده اند، مال شما را میبرند و یا دچار خسران می گردید.

اگر ببینید پرندگان را می رانید و می خواهید آنها را از مزرعه خود دور کنید، خواب شما می گوید کاری میکنید که مردم دربارۂ شما حرف میزنند؛ گرد شما جمع می شوند شما آنها را نمی پذیرید و از خویش می رانید. خوابتان می گوید در شرایطی ناچار می شوید از خودتان دفاع کنید، اما فرجام کار خیر و نیکی است.
اگر دیدید جو کاشته اید و سبز نشده،با زیان مالی روبرو می شوید.

تعبیر خواب جو از دیدگاه معبران

جمعی از معبران نوشته اند و معتقدند که جو در خواب صحت و سلامت بینندۂ خواب است و اگر کسی در خواب ببیند که جو کاشته و مزرعه اش سبز نشده، بیمار می شود و سلامت خود را از دست میدهد.

تعبیر خواب جو از دیدگاه ابن سیرین

«ابن سیرین» نوشته داشتن جو نشان سلامتی است.

تعبیر خواب جو از دیدگاه نفایس الفنون

در «نفایس الفنون» جو فراخی روزی تعبیر گردیده و تذکر داده شده که دیدن بر سنبله و ساق مال و پول و نعمت است که به بینندۂ خواب می رسد.

تعبیر خواب جو از دیدگاه خوابنامۂ غربی و اروپایی

در یک خوابنامۂ غربی و اروپایی نوشته شده که دانه های جو سکههای طلا هستند ،مخصوصا اگر در آفتاب بدرخشند.

تعبیر خواب جو از دیدگاه معبران سنتی

در همین زمینه معبران سنتی خودمان می گویند اگر در خواب ببینید کیسه ای جو دارید، مال مجموع به چنگتان می افتد و چنانچه ببینید جو را ر مزرعه کشت میکنیدو جوی کاشته شده سبز شده و سنبله داده، از شخصیتی و از مردی بزرگ به شما سود فراوان می رسد و چنانچه ببینید جو را خرمن می کنید،از جایی که امید ندارید،پولی به شما می رسد.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب