ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 اگر در خواب خود ببینیم جوراب به پا داریم،امری عادی است که هیچ تعبیری ندارد.جوراب در خواب های ما وقتی اهمیت و تعبیر پیدا می کند که حالتی غیر متعارف داشته باشد، یا ذهن ما در عالم خواب برای آن اهمیتی قائل باشد.

تعبیر جوراب به خدمت

به نظر منوچهر مطیعی تهرانی جوراب در خواب های ما خدمتی است که انجام میدهیم و کاری است که میکنیم و طبعاً هم مزد و پاداش میگیریم و هم انتظار مزد و اجرت داریم.

تعبیر جوراب بلند در خواب

اگر در خواب خود دیدید که جورابی بسیار بلند پوشیده اید که حتی از زانوان شما میگذرد، خوابتان می گوید در روزهای آینده در انجام کاری مبالغه و زیاده روی می کنید؛ به طوری که افراط شما زیان بخش میشود.

تعبیر جوراب کوتاه در خواب

اگر در خواب جوراب شما کوتاه تر از حد معمول بود، نشان دهندۂ قصور و کوتاهی شماست. خوابتان می گوید در انجام امور محوله کوتاهی می کنید و زیان می بینید. حتی ممکن است این قصور در امور خانوادگی باشد.

برخی از معبران نوشته اند جوراب در خواب مال است و آبرو.

اگر جورابی در خوابتان ببینید که نو است و قبلا پوشیده نشده و این جوراب در عالم خواب به شما تعلق دارد ،نشان آن است که مالی به دست شما می رسد که در عین حال آبرومندانه است.
اگر در خواب جوراب ای به پا داشتید که به خودتان تعلق نداشت، خواب شما می گوید به مال دیگران نظر دارید.

تعبیر خواب جوراب سوراخ و کثیف

اگر جورابی در خواب به پا داشتید که سوراخ یا پاره بود، هتک حرمت شما می شود و به آبرویتان لطمه وارد می آید و اگر جورابتان در خواب کثیف و آلوده و متعفن بود، خواب از یک بیماری برای بینندۂ آن خبر می دهد.
 
باز هم در این مورد خاص نوشته اند اگر لباس کامل پوشیده بودید، اما ناگهان متوجه شدید که جوراب به پای خود ندارید، خوب نیست؛ زیرا خواب شما از یک بیماری نزدیک خبر می دهد.

تعبیر خواب فروختن جوراب

چناانچه در خواب خود ببینید جورابتان را بخشیده و یا فروخته اید، بخشی از مال خویش را از دست می دهید و اگر ببینید جوراب نو می خرید، هم پولی به دستتان می رسد و هم تحصیل آبرو می کنید.
اگر آن جورابی که میگیرید و یا میخرید کهنه و پاره بود، شخص دهنده به شما زیان می رساند و هتک حرمتتان را می کند.

تعبیر خواب لنگه جوراب در خواب

اگر در خواب ببینید فقط یک لنگه جوراب به پا دارید،دچار نگرانی مالی میشوید. تشویق و اضطراب از نوع تأمین نبودن وجه چک یا واخواست سفته، نکول برات و به تأخیر افتادن اقساط بانکی که منجر به صدور اجرائیه میشود.
 
اگر در خواب ببینید جوراب نو و تمیز به پا دارید و توجهتان به آن جلب شود، حتی پاچه های شلوار تان را بالا بکشید که جوراب هایتان را ببینید، خواب از مسافرت نزدیک خبر می دهد. سفری که در آن حوادث دلپذیر اتفاق می افتد.

تعبیر خواب جوراب رنگی در خواب

اگر در خواب جوراب شما رنگی زشت و ناپسند داشت، کاری میکنید که مردم پشت سرتان بد بگویند.

تعبیر خواب جوراب بد بو 

اگر احساس کردید جورابتان بوی بد میدهد، مردم از شما متنفر و منزجر میشوند و اگر تعفن با کثافت همراه بود، بیماری در پیش دارید.

تعبیر خواب پوشیدن جوراب زنانه

اگر در خواب خود ببینید جوراب زنانه پوشیده اید ،کاری می کنید که در نظر مردم سبک می شوید و اعتبار و شخصیت شما متزلزل می گردد.
همین حالت است که اگر در خواب ببینید که جوراب تان را پشت و رو پوشیده اید. اگر در خواب ببینید جورابی را لنگه به لنگه به پا کرده اید،رازی هست که در پنهان کردنش میکوشید و سعی دارید کسی از آن مطلع و آگاه نشود.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب