ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جوان

تعبیر خواب جوان

تعبیر خواب جوان

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

مجلسی رحمت اله علیه نوشته دیدن جوان به خواب مکر و حیله و فریب و فتنه است، برعکس دیدن پیر به خواب نشان رحمت و عطوفت و عقل و خرد است.

چنانچه در خواب ببینید کسی که پیر است جوان شده، نشان آن است که به علتی تخفیف شأن و مقام می یابد و تحقیر و کوچک می شود. اگر بینندۂ خواب جوان باشد و خود را در خواب جوان تر از آنچه که هستید، ببیند،تعبیر همین است، مضافاً اینکه بینندۂ خواب فریب میخورد و او را کودکانه بازی می دهند.

تعبیر جوان شدن در خواب

اگر در خواب ببینید جوان شده اید، اما چهرۂ خود را نمی شناسید، مثل اینکه شخص دیگری شده اید، خواری و ناکامی و نامرادی میبینید.اگر جوان باشی تو خود را جوان و شاداب ببینید، اما از چهرۂ خودتان خوشتان نیاید، تعبیر همین است. اگر جوان باشید و خودتان را جوان ببینید و از چهره خودتان خوشتان بیاید، دچار غرور و خودکامگی میشوید و به همین علت سرزنش می شوید.

تعبیر جوان شدن پیرمرد در خواب

اگر در خواب پیرمردی را که مرده در عالم خواب جوان ببینید، برای او خیرات کنید؛ زیرا خواب شما می گوید چیزی در این دنیا دارید که چشمش به دنبال آن است. حتی ممکن است بر شما که بینندۂ خواب هستید، داشته باشد.

تعبیر پیر شدن در خواب

اگر در خواب خودتان را ببینید که پیر شده اید و موی سر و ریش و سبیل تان سفید شده، اگر چه پیر هم باشید، ارتقاء مقام و منزلت می یابید.

اگر در خواب خود جوانی را ببینید که پیر شده است، آن شخص عزت و حرمت پیدا می کند و به مقام بالایی می رسد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب