ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جوالدوز (سوزن بزرگ)

تعبیر خواب جوالدوز (سوزن بزرگ)

تعبیر خواب جوالدوز

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

جوالدوز علی الرسم سوزنی است بزرگ به طول قریب ده سانتی متر، سوراخی گشاد که از آن به آسانی نخ کاموا و قیطان را عبور می دهند. این سوزن برای دوختن دهانۂ گونی ها، جوالها و پالان الاغ و کفش های چرمی مصرف دارد.

جوالدوز در خواب های ما کوششی است که برای ائتلاف امور متفرق و آشفتۂ خویش به کار می بریم.

جوالدوز در خواب نمایندۂ کار است. سمبول همت و انرژی است،نه قدرت تعلق و فکر. البته جوالدوز در خواب فکر و عقل را نفی نمیکند، اما همیشه به عنوان کار و فعالیت و همت و اراده تجسم مییابد.

تعبیر خواب دوخت و دوز با جوالدوز

اگر در بیداری بدهکار و قرض دار باشیم و در خواب خود ببینیم به کمک یک جوالدوز لحاف می دوزیم و یا پارگی یک گونی را رفع و رفو می نماییم، نشان آن است که در پرداخت دیوان خویش همت می کنیم و موفق می شویم.
داشتن جوالدوز در خواب وجود همت و اراده را نشان می دهد و دیدنش در خواب نیکو است؛ اما بهتر می شود اگر در خواب خود ببینیم به وسیلۂ جوالدوز چیز پاره ای را میدوزیم، یا سوراخی را مسدود می نماییم .

حال اگر ببینیم سوراخی را میدوزیم، اما سوراخ و پارگی دیگری پیدا می شود، نشانۂ عدم توفیق در پرداخت دیون و بدهی هاست و گویای این است که خرابی بیشتر از همت و ارادهۂ ماست.

تعبیر خواب گرفتن جوالدوز

گرفتن جوالدوز در خواب از دیگران نشان همت و اراده طلبیدن است. نشان کمک خواستن و استمداد است. اگر بگیرید خوب است، اما اگر به شما ندهند نشان آن است که از کمک و مساعدت خودداری میکنند.

اگر کسی در خواب به شما جوالدوز داد، در تمشیت امور شما را یاری میکند.

اگر خودتان خواستید و گرفتید، لازم می شود که از دیگران کمک بگیرید؛ ولی در هر صورت گرفتن جوالدوز جنبه منفی ندارد.

تعبیر خواب گم کردن جوالدوز

اگر در خواب خود ببینید یک جوالدوز داشته اید و آن را گم کرده اید و هرچه جستجو می کنید جوالدوز را نمی یابید، خوب نیست. در این حالت خواب شما می گوید سر رشتۂ امور از دستتان خارج میشود و کوشش برای بازسازی بیفایده است. همین حالت است اگر در خواب جوالدوز داشته باشید و نخ آن پاره شود، یا نه سوراخ در برود و شما برای مجدداً نخ کردن آن اقدام نکنید و از خواب بیدار شوید. و اگر در خواب مجدداً جوالدوز را نخ کنید خوابتان می گوید مشکلی پیش می آید که بر آن چیره می شوید.

تعبیر خواب دوختن کفش با جوالدوز

اگر در خواب خود ببینید با جوالدوز کفش متعلق به خودتان را می دوزید، به سفر می روید.

اگر دیدید کفشی را می دوزید که متعلق به دیگری است،خواب می گوید برای دیدار آن شخص -هرکس هست- به راهی دور می روید.

اگر صاحب کفش ناشناس باشد، خواب شما می گوید جابجا و منتقل می شوید و یا خود به میل و رغبت می روید. این انتقال ممکن است سفر باشد.ممکن است انتقال اداری و یا خانه به خانه شدن باشد. به هر حال گویای جابه جایی است.

تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز

اگر در خواب خود دیدید جوالدوزی دارید و با آن تشک یا رختخواب خود را می دوزید، صاحب فرزند می شوید. اگر رختخوابی که در خواب می دوختید به خودتان تعلق نداشت، نشان آن است که زنی به زندگی شما وارد میشود. اگر زن ندارید و ازدواج نکرده اید، زن می گیرید و اگر زن و فرزند دارید، زنی در زندگی شما چهره می نماید و ظاهر میشود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب