ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب جهیز (جهاز)

تعبیر خواب جهیز (جهاز)

تعبیر خواب جهیز (جهاز)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

جهیز که در زبان محاوره “جهاز” گفته می شود، آبروی ماست و کوششی است که برای حفظ آبروی خویش در جامعه به عمل می آوریم. جهیز تمام امکاناتی است که برای اثبات آبرومندی خویشتن در اختیار داریم.
آبروی ما اعتبار ما نیز هست و اعتبار ما سرمایه و یا بخشی از سرمایه محسوب می گردد. پس اگر بتوانیم آبروی خود را محفوظ نگه داریم، حافظ اعتبار و سرمایۂ خویش نیز هستیم. این کشش و کوشش در خواب های ما به شکل خیلی چیزها از جمله جهیزیه متجلی میشود. جامه و پیراهن نیز از این قبیلند.

می گویند ارزش عروس به جهیزی است که همراه می برد. این دو حالت دارد: 

  • یا جهیز از خانۂ شما می برند.
  •  یا به خانه شما که بینندۂ خواب هستید، جهیز می آورند. 
  • در هر دو حالت برای شما که بینندۂ خواب هستید، نیکو است. 
  • اگر جهیز بیاورند، کسب آبرو و اعتبار می کنید.
  • اگر جهیز ببرند،حفظ آبرو و اعتبارتان میشود. 

تعبیر خواب جهیزیه مجلل و با شکوه یا مختصر و فقیرانه

دیدن جهیزیه بی آنکه بدانید به چه کسی تعلق دارد، نیز خوب است. اگر در خواب خود ببینید جهیزیه مجلل و باشکوهی در حرکت است، خوابتان از پیروزی و موفقیت آینده تان خبر می دهد و اینکه در روزهای آتی موقعیت اجتماعی بسیار محکمی خواهید داشت. بر عکس اگر جهیزیه مختصر و فقیرانه باشد، خواب از بیم و هراس شما نسبت به موقعیت اجتماعی خودتان اطلاع می دهد.

تعبیر خواب جهیزیه اشتباهی

اگر در خواب خود ببینید که جهیزیه ای را اشتباهی و عوضی به خانه شما آورده اند، نشان آن است که موقعیت کاذب تحصیل میکنید؛ یا دست به انجام کاری میزنید که قدرت ایفای آن را ندارید و همیشه احساس تزلزل و تشویش شما را رنج می دهد.

تهیه و تدارک جهیزیه حفظ آبروست. خرید عروسی و تهیۂ جهیزیه تحصیل آبرو و اعتبار است.

 اگر در خواب ببینید که به خرید جهیزیه رفته اید و از این مغازه به آن مغازه می روید، تحصیل آبرو می کنید و بنیان کاری را می نهید که می تواند تأمین کننده باشد.

معبران گذشته نوشته اند اگر ببینید جهیزیه به خانۂ شما می آورند، سودی عایدتان می شود که مقدار آن بستگی به میزان جهیزیه دارد. اگر جهیزیه از خانه تان می برند، نیکو است و همانطور که نوشتم،به معنی حفظ آبرو و اعتبار است. صورت بد آن این است که ببینید جهیزیه دچار آفت شده. دزد برده، خراب شده و شکسته و یا بالاخره در آتش سوخته.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب