ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

5 + 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جن

تعبیر خواب جن

تعبیر خواب جن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 ما نمی دانیم جن چگونه موجودی است و چه خصوصیاتی دارد. هرکس جن را طوری و نوعی تعریف میکند و برخی مدعی هستند که جن را با چشم دیده و حتی با او حرف زده اند. به صحت و سقم این ادعاها کاری نداریم. قدر مسلم اگر در خواب خود جن ببینیم، ذهن ماست که به ما میگوید این جن است.

دیدن جن در خواب هشدار و آگاهی است.

  • خواب به ما هشدار میدهد که با فتنه و دشمنی و کینه و عداوت روبرو میشویم.
  • جن در خواب دشمن است، آنهم دشمنی که فتنه بر می انگیزد، دشمنی میکند و توطئه ترتیب میدهد.
  • چنانچه در خواب جن ببینید، با دشمن روبرو شوید و این دشمن علیه شما آتش و فتنه می افروزد.

تعبیر ترسیدن از جن در خواب

اگر در خواب جن ببینید و از او بترسید و بگریزید، امنیت می یابید و سود می برید.

تعبیر خواب جن در خانه

اگر در خواب خود جن دیدید و آن جن در خانه خودتان بود، یا در جایی که جن را می بینید احساس اهلیت داشتید، مطمئن باشید که یکی از نزدیکانتان با شما دشمنی میکند. هر قدر با جن نزدیکتر باشید، قرابت دشمنی با شما بیشتر است.

  • اگر در خانه خود تعدادی اجنه دیدید، خوابتان می گوید اعضای خانه علیه شما توطئه کرده و مخالفت می ورزند.

تعبیر خواب دعوت جن

اگر جن شما را دعوت کرده و همراه خود برد، فریب میخورید و به خطر می افتید.

تعبیر خواب خوشحالی و ناراحتی اجنه

اگر در خواب خود جن دیدید و آن جن خوشحال بود، شما غمین میشوید. اگر اندوهگین بود، شما خوشحال می شوید و به سرور و شادی دست می یابید.

  • مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آنها شادی دشمنان تلقی میگردد و مطلوب نیست، چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مترادف است.
  • برعکس اگر در خواب دیدید اجنه سوگوارند و گریه و زاری میکنند، شادی و سرور انتظار شما را میکشد و در آینده خوشحال خواهید شد.

تعبیر خواب جن آشنا

اگر در خواب قیافه آشنایی را دیدید و احساس کردید او جن است، خواب شما می گوید دشمنی در صدد فریب و اغوای شماست و او تغییر قیافه داده تا شما را به خطر بیافکند.

  • مراقب لبخندها و تبسم ها باشید که زهر کینه و دشمنی در خود پنهان کرده اند.

تعبیر خواب کسب پول با خواب اجنه

اگر در خواب خود دیدید که جن چیزی به شما داد، پولی عایدتان میشود و اگر چیزی از شما گرفت، زیان می بینید و مالی را از دست می دهید.

تعبیر دوستی با جن در خواب

دوستی با جن در خواب، مجاورت با دشمن و قبول فتنه و تسلیم بدون مبارزه است. مشارکت با شیطان است که هیچ‌ سودی نصیب انسان نمیکند.

دعوا با جن در خواب صلح و سلامت است و فرار از مقابل جن تحصیل امنیت تعبیر میشود.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب