ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جنگ

تعبیر خواب جنگ

تعبیر خواب جنگ

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

هرگز کسی که زندگی آرام و بی دغدغه و تشویش دارد و ذاتا انسان صالح و پاک و خوش نیتی است، در خواب خود صحنه های جنگ و جدال نمی بیند و اگر هم ببیند ،حادثه ای نادر است.
احساس عدم امنیت و ترس از آینده و نگرانی هایی که به علل مختلف داریم، در خواب های ما به صورت جنگ تجسم مییابند.

نگرانی های متفاوت در خواب به صورت جنگ:

یک روستایی ساده و بی پیرایه که سالها در کوهستانها زیسته و دهات محصور بین جبال زندگی کرده و درگیر مسائل و مشکلات مالی نبوده، چک و سفته نداشته در راهروی دادگاه ها از این اتاق به آن اتاق نرفته، در خواب های آرام و لذت بخش شبانه ی خویش صحنه های جنگ نمی بیند؛ مگر صحنۂ جنگی را ببیند که بین سگ و گرگ مهاجم به گله اش اتفاق میافتد.

اما یک شهرنشین مشوش و نگران که شب به کمک قرص خواب آور به زحمت می تواند چند ساعت بخوابد، در خواب خویش صحنه های جنگ زیاد می بیند.

پس به این نتیجه میرسیم که احساس عدم امنیت و نگرانی های ما در خوابهایمان جنگ میشوند؛ آن هم جنگی خونین. با توجه به این فرضیه ثابت شده و ملموس و قابل تجربه، چنانچه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم، باید بدانیم روح ما از گرانی هایی که پیش میآید، خبر میدهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می آید و این تشدید می شود، اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم.

تعبیر خواب جنگ از دیدگاه ابن سیرین

در جنگ خواب هایمان هر کس که پیروز شود، در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده است. یعنی اگر ببینیم در جنگ شرکت داریم و دشمن را شکست داده و منهزم کردیم، در بیداری نیز بر خصم و یا لااقل حریف چیره میشویم. صحنه های جنگ در خواب هر قدر گسترده تر و خونین تر باشد، نگرانی بیشتر است و هر اندازه کوچکتر و مختصرتر باشد، غم و اندوه کمتر است.

تعبیر خواب زره در جنک

چنانچه در خواب زره پوشیده بودید، یا شمشیر و سپر داشتید، یا در سنگر بودید و اسلحه و مهمات به قدر کافی در اختیارتان قرار داشت، خواب شما می گوید جهت روبرویی با غمها رنج ها و نگرانی ها مجهز خواهید بود.

چنانچه جنگی در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید، اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مأمن بودید،خواب شما می گوید که تنها می مانی در مشکلی که پیش می آید،هیچ دوستی دست شما را نمیگیرد.

تعبیر خواب جنگ از دیدگاه نفایس الفنون

در«نفایس الفنون» تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است. در بیداری اگر کسی ببیند مردم یک شهر یا یک روستا، یا اهالی یک خانه با هم می جنگند و خودشان با خود درگیر شدهاند، یک غم و غصه و گرفتاری عمومی پیش می آید؛ مثل بیماری، قحطی، گرانی یا قطع چند روزه برق و آب و حوادثی از این دست که نتیجه سوء آن به عموم برمیگردد.

تعبیر خواب مجروح شدن در جنگ

مجروح شدن در جنگ خوب است و نباید نگرانی ایجاد کند. اگر در خواب خود ببینید در جنگ شرکت دارید و مجروح شده اید، نشان آن است، که غم و اندوه شما پایان می یابد و فراغت حاصل میکنید. چون مجروح دیگر در جنگ شرکت نمیکند، خواب می گوید فتنه برای شما تمام شده است.

برای خانمها نیز دیدن صحنه های جنگ در خواب صلح و آشتی و امنیت خانوادگی است و نباید نگران شوند.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب