ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جنازه (مرده)

تعبیر خواب جنازه (مرده)

تعبیر خواب جنازه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تعابیر گوناگون در مورد جنازه:

 • از امام صادق «علیه السلام» روایت است که دیدن جنازه در خواب خوب است، زیرا برای بینندۂ خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می آورد.
 • در «نفایس الفنون » تصریح شده که جنازه و مرده مال حرام است.
 • مرحوم «مجلسی» نوشته، اگر کسی در خواب جنازه یا مرده ببیند، از غائب و سفر کرده و گم شده به او خبر می رسد.
 • بالاخره «ابن سیرین» معتقد است که اگر کسی ببیند جنازۂ مرده ای را می برند، خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال جنازه روان هستند و مرده را تشییع می کنند امارت و فرمانروایی می دهد.

به این ترتیب ملاحظه می کنید که هر کس دربارۂ جنازه عقیدهای دارد که غالباً با هم مطابقت نمی کند و گاه اصلاً شباهت ندارد.

تعبیر جنازه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

به نظر من (منوچهر مطیعی تهرانی) دیدن جنازه و مرده در خواب به هیچ وجه شئامت ندارد و نیابد بینندۂ خواب نگران و مشوش بشود. چنانچه در خواب جنازه ای را ببینیم قدر ضمیر ما نسبت به آنچه که دیده شده، واکنش نشان می دهد.

واکنش ذهن از دیدگاه مطیعی

ذهن ما بر مبنای تجربه و اعتقاداتی که در بیداری داریم، واکنش ترسناک آمیز نشان می دهد. این واکنش از ترس و وحشت طبیعی که هرکسی دارد گذشته مقدار زیادی تنبیه و عبرت آموزی است و باالمال در بیداری ب این می اندیشیم که این راه را همه خواهیم رفت؛ لذا اگر در خواب خود جنازه ای مشاهده کنیم که آن جنازه به ما ربط و تعلق نداشته و مرده ای ناشناس باشد، موردی پیش می آید که عبرت می گیریم و از کردۂ ناپسند خویش پشیمان می شویم و چنانچه در حال انجام دادن کاری زشت باشیم، از اقدام به آن کار باز می ایستیم.

اگر آن جنازه که در خواب می بینیم به ما مربوط و متعلق باشد، از غم و غصه فراغت حاصل می کنیم و سبک می شویم.

تعبیر خواب جنازه بر دوش

مشاهدۂ جنازه ای که به دوش می برند، نیکو است؛ چون فراغت از غم و رنج و اندوه است. چنانچه بیمار باشیم، بهبود می یابیم و اگر مدیون باشیم،ادای دین میکنیم .

تعبیر خواب جنازه بیرون از قبر

همین حالت است که اگر در خواب خود مشاهده کنیم که مرده یا جنازه ای از قبر بیرون مانده است:

 • چنین حالتی از غائب به ما خبر میرسد.
 • از مسافر دور رفته ای نامه دریافت می کنیم.
 • یا یک خبر خوشحال کننده از جایی که انتظار نداریم می گیریم.
 • حتی اگر پولی را از دست داده ایم که امید بازیافتن آن موجود نیست، آن پول را مجددا به دست میآوریم.

تعبیر خواب مردن

اگر بینندۂ خواب خودش را مرده ببیند، عمرش دراز می شود. معبران اسلامی و بیگانه در این مورد به خصوص اتفاق نظر دارند که چنانچه در خواب ببینیم مرده ایم و یا مشاهده کنیم که برای ما ختم گذاشته اند و یا قبر خود را در گورستان بیابیم که اسممان را بر حک نگه کردهاند، عمرمان طولانی و زیاد میشود.

تعبیر خواب لبخند جنازه

اگر در خواب ببینیم مرده جنازه ای بر زمین هست، یا مرده و جنازه ای با کفن ایستاده و یا نشسته به هر صورت وقتی ذهن ما تایید کند که آن مرده است و در خواب مشاهده کنیم آن مرده لبخند میزند و یا به وضوح یا به ابهام می خندد، نیکو خوابی نیست ؛زیرا غمی به ما میرسد.

تعبیر خواب مرده بیمار

اگر در خواب خود ببینیم مرده ای هست که آن مرده بیمار است، یا حالت بیمار گونه دارد ،به هیچ وجه خوب نیست.

در این مورد توصیه شده که بیننده خواب باید:

 •  مراقب صحت و سلامت خویش در بیداری باشد.
 • چندی از خطر کردن بپرهیزد.
 • خشمگین نشود.
 • از عزیمت به سفر مخصوص ازمسافرتهای دور خودداری کند.
 • از دخالت در اموری که میتواند بیتفاوت بماند، احتراز نماید.

تعبیر کندن قبر در خواب

اگر در خواب خود ببینیم قبری می کنیم و جنازه ای را در درون قبر مینهیم، خواب ما میگوید ساختمان می کنیم. حفر قبر اشاره ای به ایجاد بنا و ساختمان است.

تعبیر خواب لمس جنازه

دیدن جنازه نشانۂ طول عمر است و یافتن نعمت به شرطی که در خواب جنازه را لمس نکنید؛ زیرا جنازه،دست زدن به مرده تعبیر دیگری دارد.نوشته اند که اگر بینندۂ خواب در آن حالت که ذکر شد ،مرده را لمس کند و درون قبر بگذارد، مصیبتی بر او میرسد. پس کندن قبر و مشاهده مرده و جنازه خوب است؛ منهای لمسی آن.

تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده

اگر در خواب خود ببینید کسی که مردهو شما میدانید مرده، در خواب چیزی به شما داد، خوب است؛ چون مالی به بینندۂ خواب میرسد و پولی به دست می آورد. همین حالت است که اگر ببینیم جنازه ای هست و ناگهان مرده قیام کرد و ایستاد و چیزی به ما داد. این هم خوب است، چون معبران گرفتن از مردن را خوب نوشته اند و دادن به مرده را بد.

تعبیر خواب دادن چیزی به مرده

پس اگر مرده در خواب چیزی از شما گرفت، چیزی را از دست می دهید تا آن چیز که مرده میگیرد و شما از کف می دهید چه باشد؟

تعبیر خواب همراهی با مرده

همراهی با جنازه خوب نیست.اگر در خواب ببینید که جنازه ای از جای برخاست از شما دعوت کرد تا او را همراهی کنید،خوب نیست. به همین نحو اگر ببینید کسی مرده و شما میدانید که اون مرده، در خوابتان ظاهر شود و بخواهد شما یا دیگری را به خود با خود ببرد، این هم خوب نیست.

تعبیر خواب مرده شیک با لباس تمیز

اگر در خواب خود مرده ای را شیک و با لباس تمیز ببینید، خوب است. اگر کسی میدانید مرده در خواب ببینید با لباسی تمیز ایستاده و با شما حرف می زند، نیکوست؛ زیرا برای بینندۂ خواب خوشحالی و مسرت می آورد.

تعبیر خواب مرده با لباس پاره

اما اگر برعکس مرده ای را در لباس ژنده و مندرس و کثیف را مشاهده کنید و یا کسی که می دانید مرده بر شما ظاهر شود و لباسی پاره ژولیده و چرک بر تن داشته باشد، بد است. خوب نیست، چون شما راغمگین و رنجیده می کند و نشان آن است که در روزهای آینده بر شما غمی می رسد.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب