ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب جرز

تعبیر خواب جرز

تعبیر خواب جرز

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

جرز، مبنای ساختمان و نشان استحکام آن است. دیدن جرز در خواب نیز تقریبا همین مفهوم و تعبیر را دارد و بستگی پیدا می کند به نیت خودتان  و شغل و حرفه ای که دارید.

تعبیر خواب جرز محکم در خواب خانم ها

اگر زنی در خواب خویش ببیند که به جرز محکمی تکیه داده و یا خودش ساخته و یا دیگری ساخته اما به او تعلق دارد، گویای این است که مبنای زندگی خانوادگی او مستحکم است و روابط خوبی با شوی خویش و اطرافیان دارد و جای نگرانی نیست.

تعبیر خواب جرز مستحکم در خواب آقایان

اگر مردی این خواب را ببیند، نشان آن است که شغل و کار او روال درستی دارد و آینده خوبی انتظارش را می کشد.

تعبیر خواب جرز محکم در خواب دختران مجرد

اگر دختری این خواب را ببیند، آینده و زندگی عاطفی او را نشان می دهد.

تعبیر خواب جرز مستحکم در خواب پسران جوان

یک پسر جوان نیز با دیدن این خواب می تواند به آینده شغل و حرفه و پول و درآمد خود مطمئن باشد.

  • اگر در خواب جرز سست و لرزان دیده شود، تعبیر بر عکس است.

تعبیر خواب بنا کردن جرز در خواب 

اگر در خواب ببیند جرزی را خود بنا کرده اید، خوابتان می گوید بنای محکمی برای کار و شغل خود می ریزید.

  • خلاف این تعبیر هم هست. یعنی وقتی در خواب ببیند که جرزی مستحکم را خراب میکنید، یا جرز به شما تعلق دارد اما بی دوام و سست و لرزان است و آجرهایش بیرون آمده، تعبیر خلاف پیدا می کند.

آینده شغلی با بنای جرز

اگر مردی در خواب ببیند جرز را می سازد و آجر چینی می کند، بنایی برای آینده شغلی خود می ریزد و برنامه ای تهیه می کند.

فرزند دار شدن زن با خواب جرز

اگر زنی در خواب ببیند که آجر ها را یک به یک روی هم می چیند و یا آجر ها را به کسی دیگر می دهد تا او بچیند، صاحب فرزندان خوبی می شود که آینده او را تامین می کنند.

عدم تناسب کارهایتان با خواب جرز

اگر در خواب خود ببیند جرز بلندی هست که زیر سقف ساخته نشده و سقف جایی و جرز جای دیگر ساخته شده، خوابتان از عدم تناسب کارهایتان سخن می گوید.

اگر در خواب ببیند مقابل جرز بلندی ایستاده اید و به آن نگاه می کنید، کاری پیش می آید که بزرگ تر از توان و قدرت شماست.

  • اگر بالای آن باشید، ارتقاء مقام می یابید.

روی هم رفته دیدن جرز در خواب خوب است، مگر در چند مورد:

  • اول اینکه جرز ساخته شده ای را ویران کنید.
  • دوم آنکه جرز خواب شنا سست و لرزنده باشد.
  • سوم جرز را جایی بسازید که در عالم خواب می دانید به شما تعلق ندارد.
  • چهارم جرزی باشد و شما بدانید متعلق به دیگری است، اما به ناحق آن را تصاحب کرده باشید.

تعبیر خواب پرت شده از جرز

اگر در خواب از بالای جرز به پایین بیایید و یا پرت شوید و یا کسی شما را به پایین بیندازد، خوابتان این را می گوید که از موقعیت خود ساقط می شوید و شغل و کار خویش را از دست می دهید.

 

 چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب