ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب جالیز

تعبیر خواب جالیز

تعبیر خواب جالیز

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن جالیز در خواب نیکو است ، زیرا نشان نعمت و برکت و خرمی است.
معبری نوشته است “جالیز نعمتی است که زمان و مهلت بهره‌مندی از آن کوتاه است. اگر استفاده نکنید، آن نعمت از بین می رود و به جای آن فساد می ماند و تاسف”.
به هر حال دیدن جالیز در خواب خوب است ، به شرطی که سبز و بارور باشد ؛ نه آفت زده و خشک و فاقد محصول.

تعبیر کلی جالیز در خواب

  • سبزی جالیز در خواب خرمی است. رنگ در خواب دیده نمی شود، ذهن شما می‌گوید که جالیز سبز است و این سبزی نشان فرح و شادی و خرمی بیننده خواب است.
  • محصول جالیز نعمت است و بسیاری محصول اگر قابل رویت باشد، به برکت تعبیر می شود.
  • چه خوب است که در خواب جالیزی سبز و پر محصول مشاهده کنید و از این بهتر وقتی است که در خواب احساس کنید جالیز به خودتان تعلق دارد .
  • این تعبیر موقعی درست است که شما جالیزبان ، جالیز دار و کشاورز و اهل جالیز کاری نباشید که اگر باشید ، خوابتان دنباله اندیشه و افعال روزانه شماست.

تعبیر جالیز پر نعمت در خواب

اگر در خواب خود ببینید جالیزی پرنعمت و با محصول فراوان دارید و آن جالیز متعلق به شماست، به بزرگی و نعمت می رسید.

تعبیر چیدن محصول جالیز در خواب

اگر در خواب ببینید از جالیزی چیزی برگرفتید ، مثلاً هندوانه کندید و یا خیار و گوجه‌فرنگی برداشتید، به قدر آنچه که می کنید ، بهره مند می گردید و سودی به شما می رسد و در نتیجه خرم و شادمان می شوید.

اقدام به ایجاد جالیز اقدام به کاری است که خیر و برکت دارد . هم برای خودتان و هم به سود دیگران.

اگر در خواب پیرامون جالیز دیوار بود، یا نرده و چیر کشیده بودند یا اینکه وسط جالیز یک تک درخت بزرگ و تناور دیده می‌شد، آن جالیز و آن درخت نشانی از خانواده شماست؛ کسانی که پیرامون تان هستند و از نعمات بهره‌مند و منتفع می‌شوند.

تعبیر کلی انواع جالیز در خواب

  • جالیز ویران و مخروبه، زیان و خسران است.
  • جالیز سوخته، مصیبت است.
  • جالیزی که به علت بی آبی خشک شده باشد نیز همین تعبیر را دارد و بلا و مصیبت شناخته می شود.
  • اگر جالیز زرد بود، خبر از بیماری می دهد ؛ اما به کسی بر می گردد که جالیز به او تعلق دارد . مثلا اگر در خواب خود ببینید جالیز مرد همسایه شما زرد شده ، او بیمار می شود . اگر تعلق جالیز مشخص نبود، به خود بیننده خواب رجعت می کند .
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب