ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب جارو

تعبیر خواب جارو

تعبیر خواب جارو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن است؛ در صورتی که خاکروبه دم جارو را پخش نکنید، بلکه جایی گرد بیاورید تا با خاک انداز بردارید. این حالت را معبران گذشته به اندوختن پول اندک تعبیر کرده اند.
زوائد مخارج ضروری و غیر ضروری را زدن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دلخوش بودن در خوابهای ما به صورت جارو و جارو کردن شکل می گیرد و ظاهر می شود.

تعبیر جارو به خدمتکار

معبران پیشین نوشته اند جارو خدمت و خدمتگذار است، ولی  تعبیر بالا بیشتر به صحت نزدیک است.

تعبیر خواب جارو کردن زن در صبح و شب

زنی اگر در خواب خود ببیند که جارو می کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد؛ مورد توجه و علاقه و عنایت شوهرش قرار می گیرد و اگر ببیند شب و در تاریکی جارو می کند، دعوا و مرافعه راه می اندازد. ن
وشته اند جارو کردن در خواب به هنگام شب و تاریکی خوب نیست. دیدن این عمل در خواب گویای تفرقه و جدایی است؛ پریشانی و دربدری است. نه فقط برای جارو کننده، بلکه برای تمام کسانی که زیر سقف آن خانه زندگی می کنند و به آن محیط انس و الفت دارند.

تعبیر خواب جارو کردن مرد 

مردی که در خواب خود ببیند که جارو می کند، به خانه خویش خیر و برکت می آورد.

تعبیر خواب جارو کردن جوان به کار

جوانی اگر در خواب ببیند جارو می کند و خس و خاشاک و خاکروبه را جمع کرده، پولی به چنگ می آورد و در اختیارش قرار می گیرد و یا حداقل به کاری مشغول می شود.

جارو کشیدن به دیوار خوب نیست و غم و اندوه می آورد.

معبران جارو کشیدن به دیوار را جابجا کردن غم و رنج و غصه و اندوه تعبیر کرده اند. وقتی دیوار را جارو کنند، خاک از دیوار به کف اطاق می ریزد و یا در فضای اتاق و خانه پخش می گردد، ولی از بین نمی رود. اگر چنین چیزی در خواب ببینید، خوابتان می گوید ناراحتی ها را جا به جا می کنید و از دلی به دل دیگر می ریزید.

تعبیر خواب جاروی دسته دار

جاروی دسته دار کمک و مساعدت مالی است که به بیننده خواب می شود. اگر دیگری به شما جاروی دسته دار بدهد، او به شما کمک می کند و اگر بیننده خواب به دیگری بدهد، کمک از جانب او انجام می گیرد.

تعبیر خواب گرد و غبار با جارو کردن

اگر در خواب خود ببینید که کسی جارو می کند و خس و خاشاک و خاکروبه را به طرف شما می راند، برایتان دردسر و ناراحتی مالی به وجود می آورد و اگر دیدید خلاف جهت شما جارو می کند و خس و خاشاک را از جایی که هستید دور می راند، غم و رنج را از شما دور می کند.

تعبیر خواب جاروی پاره شده

دیدن جاروی از هم گسیخته و پاره و ولو شده در خواب خوب نیست، زیرا به بیماری یا مرگ زن خانه تعبیر شده است.
دور افکندن و فروختن جارو هم خوب نیست، چون نوشته اند بین زن و شوهر جدایی می افتد.
اگر ببینید که جارو می کنید و خاکروبه را گوشه ای گرد می آورید، خوابتان می گوید پول جمع می کنید و اگر به وسیله خاک انداز بردارید، پولی یکجا به دستتان می رسد؛ مشروط بر اینکه خاکروبه را دور نریزید.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب