ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

3 + دو =

بستن
بستن

تعبیر خواب تکمه یا دکمه

تعبیر خواب تکمه یا دکمه

تعبیر خواب تکمه (دکمه)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تکمه در خواب خیلی چیزها میتواند باشد که بستگی به موقعیت بیننده خواب داد و تفسیر و جایگزینی که خودش میتواند انجام دهد.

  • این بیشتر بستگی دارد به موضوع و مسئله ای که در زندگی بیداری ما حائز اهمیت است.

دکمه های بسته شده در خواب پدر و مادر

اگر پدر یا مادر دلسوزی هستید و در خواب ببینید لباس یا دکمه های بسته و مرتب به تن دارید، خوابتان میگوید فرزندانی خوب و برومند خواهید داشت و وضع زندگی خانوادگی قابل اعتماد و خوب است.

  • هر تکمه میتواند معرف یکی از فرزندان باشد که به ترتیب از بالا به پایین اهمیت آنها را نشان میدهد.

تعبیر خواب کنده شدن یکی از دکمه ها

اگر در خواب ببینید که یکی از تکمه های شما کنده شده و آن را در دست دارید و میخواهید مجددا بر لباس خود بدوزید، خواب شما میگوید یکی از فرزندانتان بیمار می شود.

  • «خانم آتیانوس» می گفت در این حالت یکی از فرزندان بیننده ی خواب نافرمانی و طغیان میکند و سبب ناراحتی فکر و خیال پدر یا مادر و کلا خانواده را فراهم میآورد؛ اما مجدد به راه می آید.
  • اگر در خواب دیدید تکمه های لباستان کنده شده، از خانواده جدا میشوید و عزلت میگزینید.

تعبیر خواب باز بودن دکمه ها

اگر در خواب دیدید تکمه های لباس شما باز است، خوابتان از یک آشفتگی و بی نظمی در محیط خانه و خانواده خبر می دهد و به شما می گوید، بین افراد خانواده و به خصوص بین شخص بیننده خواب و دیگران اختلاف به وجود می آید.

برای دختران و پسران جوان، دیدن تکمه بسته و باز فرق زیادی ندارد و نظم و آشفتگی عاطفی را بازگو میکند.

  • اگر دختر جوانی در خواب خود ببیند که تکمه لباسش بسته است، خواب او از آینده ای خوب خبر میدهد.
  • برای مرد جوان و مجرد تکمه های بسته خبر از شغل و حرفه خوب و قابل اطمینان میدهد.

در خواب تکمه بسته دیدن بهتر از این که تکمه های خود را باز ببینید و به همین نحو تکمه دوخته بهتر از تکمه کنده شده است.

  • اگر بیکار باشید و در خواب ببینید تکمه های لباس خود را می بندید، شغلی اطمینان بخش می یابید.
  • اگر فقیر و تهیدست باشیم، پول به دست می آوریم و مالدار میشویم.
  • به هر حال تکمه وسیله استحکام و دوام و بقاء است و بستن آن حفظ حیثیت و آبرو می باشد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب