ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب تپه

تعبیر خواب تپه

تعبیر خواب تپه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (کرمانی)

تپه در خواب های ما نشانه اتکاء است بر دیگری که به هر حال قدرتمند است و توانا با مقام و مرتبه ای والا و رفیع.
 
اگر در خواب خود ببینید که کنار تپه ای ایستاده اید و به شکوه و سرسبزی و بلندی و رفعت آن نگاه می کنید، خواب شما می گوید عظمت مردی قدرتمند شما را مجذوب کرده و آرزو و حسرت آن را دارید که مورد تایید و حمایت او قرار بگیرید و به علتی که شاد خودتان آگاه باشید، این ممکن نیست.

تعبیر ایستادن بر روی تپه

چنانچه در خواب های خود ببینید که بر تپه ای بلند ایستاده و یا نشسته اید، به شخص بزرگ و مقتدر متکی می شوید و یا محلی برای اعتبار و اعتماد می یابید که قدرتمند است و به شما نیز علو و بزرگی می بخشد. 
 
اگر دیدید بر تپه ای ایستاده اید که اطراف آن تپه دشت وسیعی است، از آن مرد که بر او متکی هستید و یا موقعیتی که دارید و به آن می بالید، سود می برید… البته به قدر وسعت دشت اطراف تپه.

تعبیر خواب آتش در تپه

اگر دیدید بر تپه ای ایستاده اید که پیرامون تپه را آتش گرفته، خوابتان می گوید در شرایطی که برای دیگران مخاطره آمیز است، امنیت و راحت می یابید. 

تعبیر پایین امدن از تپه

اگر از تپه پایین آمدید، تنزل می یابید. اگر شما را هل دادند و پایین افکندند به فتنه کسی سقوط می کنید و اگر در خواب خود دیدید که از تپه ای بالا می روید به دشواری و صعوبت کاری را انجام می دهید که بزرگی آور است.
 
اگر در خواب خود ببینید که پایین تپه نشسته اید، دچار حسرت می شوید.
 
اگر ببینید بر تپه ای ایستاده اید که احساس می کنید آن تپه را عوضی آمده اید یا به خودتان تعلق ندارد و یا اهلیت ندارید، حقی را غصب می کنید که متعلق به شما نیست و متقابلا مورد تهدید و تعدی واقع می شوید.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب