ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب توت

تعبیر خواب توت

تعبیر خواب توت

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

توت دو نوع داریم؛

  1. یکی توت معمولی و سفید که توت شیرین نامیده می شود.
  2. دیگری توت سرخ و سیاه که «شاه توت» و یا به نوشته «ابن سیرین» خوتوت نام دارد.

تعبیر خواب توت سرخ و سیاه

دیدن توت سرخ و سیاه یا «خوتوت» در خواب نیکو نیست؛ چه آن را بر درخت مشاهده کنیم و چه در خواب این توت را در دست یا در ظرف داشته باشیم و بخوریم.

  • توت سرخ یا شاه توت غم و رنج و بلا و مصیبت است، به خصوص اگر در خواب ببینیم که می خوریم و ترشی آن را حس می کنیم و آزردگی می یابیم.

کلیه معبران سنتی ایرانی و اسلامی در مورد توت سرخ اتفاق نظر دارند و در خوابنامه های بیگانه نیز موردی نیافتیم که از خوتوت تعریف شده باشد.

  • مخصوصا در مورد مصرف آن در کشورهای غربی که خیلی متداول نیست.
  • اما در آثار معبرین سنتی راجع به چشیدن آن، به هیچ وجه خوب نیست.

تعبیر خواب توت سفید

اما توت سفید یا توت شیرین نیکو است که در خواب دیده شود؛ چه بر درخت ببینیم و چه داشته باشیم و بخوریم که هر یک توضیح خاص دارد.

تعبیر خواب درخت توت در خانه

اگر در خواب خود ببینیم که درخت توت در خانه داریم و این درخت سرسبز و گستره و بارور و برومند است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخی روزی و سلامت خواهد شد.

  • خواب ما می گوید ریشه خوشبختی و شیرین کامی در خانواده مانند ریشه توت کهن گسترده و عمیق است و پر و میوه درخت توتی که می بینیم، سالیان دراز، به اندازه عمر درخت توت، ما را نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده را شیرین خواهد کرد و چه بسا نسلی دیگر هم از آن بهره مند شود؛ چون معمولا درخت توت از نسلی به نسل دیگر می رسد.

تعبیر خواب درخت توت در راه و مسیر

اگر در خواب خود دیدید درخت توت در راه و در مسیر شما بود و شما به آن رسیدید و هوس کردید و از میوه اش چیدید و خوردید، نیکو است و خواب شما می گوید که خودتان تنها – منهای خانواده – سودی می برید و شیرین کام می شوید.

  • اگر از آن درخت توت گرفتید و همراه خود به خانه بردید، افراد خانواده را نیز بهره مند می کنید.
  • اگر در خواب خود دیدید که شاخه و برگ درخت توت از دیواری گذشته و به کوچه ریخته و یا آویخته و شما هنگام عبور از میوه آن درخت کندید و در دهان گذاشتید و شیرینی آن را حس کردید، خواب شما می گوید سودی می برید که سود دهنده را نه می شناسید و نه اگر بشناسید، او را به این سوددهی رضایت می دهد. به زبان دیگر دزدانه بهره مند می شوید.

تعبیر خواب شکستن شاخه درخت توت

حال اگر در خواب همان کوچه و همان درخت توت را دیدید و شاخه آن را شکسته و توت را خوردید، خوابتان می گوید آزار و زیان رسانیدن به دیگران سودمند می شود و کار شما نه فقط زیان می رساند، بلکه موجب ملال و آزردگی صاحب مال می شود که البته از نظر اخلاقی و اجتماعی خوب نیست؛ ولی از جهت شخص شما خوابی نیکو است.

معبران نوشته اند دیدن توت به فصل خودش یعنی در اوایل تابستان بهتر است که غیر فصل دیده شود.

  • البته در غیر فصل نیز دیدن توت و خوردن توت شیرین بد نیست، اما در فصل آن بهتر ذکر شده است.

تعبیر خواب توت در خواب زنان

چنانچه زنی خانه دار ببیند که توت می خورد، از جانب دخترش و دامادش کامروایی و سرافرازی می یابد.

اگر زن جوانی این خواب را ببیند، باردار می شود و دختر می آورد.

تعبیر خوردن توت شیرین در خواب

اگر پدری در خواب ببیند که توت شیرین می خورد، پسرش و یا نوه پسری او موجب شیرین کامی وی می شود.

خوردن توت شیرین برای دختران و پسران جوان مبشر شیرین کامی ، عشق ، احساس و روابط عاطفی و کامروایی است.

برداشتن توت از روی زمین و خوردن آن در خواب بد نوشته نشده ، اما خوب هم نیست.

  • چون به خوردن مال حرام و حق یتیم تعبیر شده است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب