ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 + 5 =

بستن
بستن

تعبیر خواب توبره یا کیسه

تعبیر خواب توبره یا کیسه

تعبیر خواب توبره (کیسه)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

توبره نماینده میزان و مقدار توقع و طمعی است که از زندگی امروز و فردای خویشتن داریم.

  • همه ما چنین هستیم که بیش از حق و لیاقت خویش از زندگی توقع و انتظار داریم چه توبره در حیات کنونی ما نقشی داشته باشد و چه نداشته باشد.
  • که البته امروز توبره در زندگی معدود افراد مطرح می تواند باشد .
  • معهزا فرق نمی کند چه که توبره طمع، آز، حرص و ولع و گاهی هم انتظارات معقول ما را مشخص میکند.

تعبیر دیدن توبره بزرگ در خواب

اگر در خواب خود ببینید توبره ای بزرگ دارید که هر چه در آن بریزید پر نمی شود، خواب شما می گوید از زندگی زیاد متوقع هستید و دندان تیز کرده اید.

تعبیر دیدن توبره کوچک در خواب

اگر دیدید توبره ای کوچک دارید که کوچکتر از حد متعارف به نظر می رسد، خواب شما می گوید به اندک قانع می شوید و طبعا زود خرسندی و رضایت حاصل می کنید.

تعبیر دیدن توبره پر در خواب

اگر در خواب خود ببینید که توبره ای پر دارید و در توبره را بسته اید و نمیدانید درون آن چیست ، خوابتان از یک سفر قریب الوقوع خبر می دهد، این نشان دهنده انتقال و جابه جایی است؛ چون به تغییر محل سکونت نیز اشاره دارد.

  • این خواب برای دختر و پسر جوان مبشر ازدواج است.
  • اگر دختر جوانی در خواب ببیند توبره ای دارد که آن را بسته و کناری نهاده، خوابش خبر می دهد که به خانه بخت می رود.

تعبیر خواب توبره در خواب بیمار

اگر بیماری مزمن که بیماری طولانی داشته، در خواب ببیند توبره اش را بسته و یا دیگران برای توبره بسته اند، خوب نیست و خبر از سفر بی بازگشت می دهد.

«ابن سیرین» نوشته توبره نماینده خبر و برکت در خواب است.

  • این تعریفی است که تعابیر ما را توجیه میکند.

تعبیر توبره در خواب دختران جوان

توبره نو در رویای یک دختر جوان مخبر عشق و ازدواج نزدیک است.

اگر دختر جوانی در خواب ببیند توبره ای نو دارد، یا کسی برای او آورده که به هر حال متعلق به او شده، به زودی ازدواج میکند و به خانه شوهر می رود.

تعبیر توبره نو در خواب پسران جوان

اگر این خواب را پسر جوانی ببیند، باید به آینده خود امیدوار باشد؛ زیرا شغل و حرفه خوبی انتظارش را می کشد.

  • برای مردان کاسب و تاجرپیشه دیدن توبره در خواب نیکو است، چون از پول و مال خبر می دهد و یا اینکه معتبر می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.
  • دیدن توبره نو برای کسبه و بازرگانان خبر دهنده از حمایت مالی است؛ مانند اعتبار بانکی و وامهای طویل المدت بی بهره.

تعبیر خواب تعدد توبره ها

چنانچه در خواب خود دیدید چندین توبره دارید، شک و دودلی پیش می آید.

  • از آن نوع که نمی دانید به کدامین راه بروید و کدام را انتخاب کنید.

تعبیر توبره سوراخ در خواب 

چناچه در خواب خود دیدید توبره سوراخ یا پاره دارید، خوابتان از یک شکست خبر می دهد.

  • شکستی که در جریان آن مالی را از دست می دهید که میزان و مقدار آن با اندازه توبره و پارگی آن قابل قیاس می باشد.

تعبیر توبره کثیف در خواب

داشتن توبره کثیف نشان دهنده گرفتاری دست و پاگیر است. اگر در خواب ببینید باید بگردید تا توبره خود را در میان اشیاء مختلف بیابید و تازه وقتی یافتید کثیف و چروک و نوچ باشد، ابتلاء گرفتاری است و ملالی است که از نادرستی خواست و امیال خودتان پدید آمده است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب