ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب تقویم

تعبیر خواب تقویم

تعبیر خواب تقویم

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (کرمانی)

تقویم یا گاهنامه، حکم تقدیر و سر نوشت است. فرمان روزگار  در بارۀ ما و حیات ما است. تقویم سیاهه ای از اعمال نیک و بد ماست که پیش رویمان در خواب شکل میگیرد و مجسم می شود.

اگر در خواب خود ببینیم تقویم دیواری به دیوار چسبسده، این تقویم یا در اطاق متعلق ما به دیوار نصب شده و یا احساس می کنیم که به هر حال تقویم مال ماست، خواب ما گویای آن است که از چگونگی حیات و نحوۀ زیست ما، از رازهای ما، از نیک و بد ما و بالاخره از آنچه که دیگران نباید بدانند، همگان مطلع و آگاه می شوند. البته این به معنای افشاگری و رسوایی نیست.

تعبیر همراه داشتن تقویم

اگر در خواب ببینیم که تقویم بغلی و به صورت دفتر و کتاب همراه داریم، تقویمی که می توانیم در جیب یا در کیف دستی خود پنهان کنیم، خوابمان می گوید چیزی هست که سعی داریم بپوشیم و مخفی نگه داریم و دوست نداریم دیگران از آن مطلع شوند. این نیز به معنی راز رسوا کننده نیست.

تعبیر تقویم کهنه در خواب

اگر در خواب تقویم کهنه و قدیمی ببینیم؛ تقویم به هر صورت چه دیواری، چه بغلی یا رومیزی؛ اگر تقویم پارینه یا مندرس و فرسوده باشد، غم و اندوه و ملال است و اگر آن تقویم متعلق به ما باشد، غم و اندوه و رنج و ملال برای ما پیش می آید. اگر این تقویم کهنه و پارینه را به کسی بدهیم و یا بفروشیم و یا به خانه و اطاق دیگران ببریم، موجب غم و اندوه دیگر کسان می شویم.

تعبیر تقویم نو در خواب

تقویم سال نو، شادی و فرح است. اگر تقویم نو بخریم، به استقبال شادی می رویم. اگر تقویم نو به دیگران بدهیم، به گیرنده تقویم هر کس که هست، شادی و سرور اهدا می نماییم.

در یک خوابنامۀ اروپای غربی،به زبان انگلیسی نوشته بود که «تقویم کهنه پیر زن یائسه زشتی است که فقط مصرف کننده و مزاحم است و دیدار روزانۀ او موجب کسالت روح می شود».

تعبیر تقویم پاره در خواب

تقویم پاره با صفحات در هم ریخته نشان آن است که رشتۀ کارها از دستمان بیرون می رود. تقویم مچاله و چروک و کثیف گویای آشفتگی اموری است که در نتیجه غم و رنج همراه می آورد.

تعبیر تعدد تقویم در خواب

اگر تعدادی تقویم در اختیار داشته باشیم،خواب ما می گوید بر چند نفر ریاست می یابیم و مدیریت میکنیم و می توانیم در بارۀ ایشان تصمیم بگیریم.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب