ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب ترازو

تعبیر خواب ترازو

تعبیر خواب ترازو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (کرمانی)

معبران نوشته اند ترازو در خوابهای ما تجسم قاضی و داور است؛ اما ممکن است ما ترازو در خواب ببینیم، ولی در تمام عمر خویش با یک قاضی یا داور برخورد نداشته باشیم و موردی پیش نیاید که قاضی بخواهد درباره ما تصمیم بگیرد.
به عقیده و نظر منوچهر مطیعی تهرانی، ترازو در خواب های ما نشان ترس از بازخواست و اجرای عدالت است و واهمه ای که ما از داوری درباره اعمال خویش داریم. همه ما در نهان چیزهایی داریم که کسی از آنها مطلع نیست. اینها راز نیستند، اما به هر حال چیزهایی محسوب می شوند که دوست نداریم دیگران بدانند. مثلا جوانی که تازه ازدواج کرده و پنهانی سیگار می کشد. در حالی که همسرش از سیگار متنفر است و چنانچه شوهرش سیگاری شده، به شدت آزردگی پیدا می کند. برای آن جوان ترس از رسوایی به صورت ترازو در خوابهایش ظاهر می شود.

تعبیر سنگ های ترازو

سنگ های ترازو و نقاط ضعف و قوت ما هستند که اگر یک روز پای داوری به میان کشیده شد و با ارائه آن دلایل می توان از خود دفاع کنیم. ترازو هر قدر بزرگتر باشد، گویای ترس بیشتر و خطای بزرگتر و نهانی ما است.

تعبیر خواب شاهین ترازو

  • اگر شاهین ترازو عدل بود، گویای آن است که نباید بترسیم؛ چون در حق ما به عدالت داوری می شود.
  •  اگر عدل نبود و دو کفه بالا و پایین قرار گرفته بودند، نشان شکست، رسوایی و بدنامی است.

تعبیر داشتن ترازو در خواب

اگر در خواب خود ببینیم که ترازو در دست داریم و یا ترازویی که هست متعلق به ماست، انتظار داریم در مورد ما داوری شود.

 اگر دیگری ترازو در دست داشت، نشان آن است که بیمناکیم؛ بی آنکه بدانیم داوری درباره کیست و داور چه کسی است.

تعبیر بزرگی و کوچکی ترازو در خواب

اگر در خواب ترازویی خیلی بزرگ دیدیم، حادثه ای خیلی بزرگ اتفاق می افتد. اگر کفه ترازو خیلی بزرگ بود، به طوری که چندین نفر می توانستند در آن بنشینند، حادثه جنبه عمومی دارد و چنانچه دو کفه اش عدل نبود واقعه ناگواری اتفاق می افتد…مانند بیماری همه گیر یا زلزله و اگر عدل بود، نشان فراخی و فراوانی نعمت است.
اگر ترازو آنقدر کوچک بود که در کف دست جا می گرفت، گویای جسارت و گستاخی ما است.

تعبیر ترازو از دیدگاه خانم آتیانوس

 «خانم آتیانوس» میگفت ترازو خانواده است و روابط بین زن و شوهر، یک کفه آن زن است و کفه دیگر مرد و چون متعادل نباشد، اختلاف بین زن و شوهر را نشان می دهد.

  • اگر ترازو یک کفه داشت، بین زن و شوهر جدایی می افتد.
  • اگر ریسمان یک کفه ترازو پاره شده بود، نشان آن است که زن بیمار می شود.
  • اگر خواب را زن دیده باشد شوهرش بیمار می شود.
برخی از معبران نوشته اند ترازو، سرنوشت و قضا و قدر است و حوادثی را خبر می دهد که وقوع آنها در اختیار ما نیست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب