ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

3 + دو =

بستن
بستن

تعبیر خواب تار

تعبیر خواب تار

تعبیر خواب تار

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تار نیز یکی از آلات موسیقی است که دیدن آن در خواب حکم دیگر آلات طرب را دارد.
 
در بیداری تار وسیله ای است برای ایجاد فرح و شادی و آوای خوش شنیدن و در خواب به دروغ گویی و محال اندیشی تعبیر شده است. این دو حالت دارد:
  • اگر بیننده خواب با موسیقی آشنا و در رشته نواختن تار اهلیت داشته باشدT خوابش تمایل او را به تظاهر و خود نمایی نشان می دهد و یا اینکه اقدام به کاری خطیر بکند و به چیزی دست یابد که در حد او نیست، لذا به دروغ گویی متوسل می شود.
  • ولی اگر به نواختن تار آشنا نباشد، حکم اول در مورد او صادق نیست و فقط به گفتن دروغ و مبالغه اقدام می کند که در روزهای آینده باید از این کار بپرهیزد.

معبران پیشین نوشته اند «نواختن تار کسی را به دروغ مدح و ستایش گفتن است».

اگر بیننده خواب ببیند که کسی دیگر برای او تار می نوازد و او تنها شنونده آن است، خواب او می گوید که شخصی به دروغ و تزویر او را می ستاید و فریبش می دهد و در این کار نیرنگ وجود دارد.

تعبیر شکستن تار در خواب

اگر بیننده خواب ببیند که تارش شکسته و در عالم خواب آگاه باشد که تار به او تعلق داشته، باید در آینده از تظاهر و ریا کاری و دروغ گویی پرهیز کند؛ زیرا کار به رسوایی و بی آبرویی می کشد.

اگر بیننده خواب ببیند که تاری شکسته اما آن وسیله به او تعلق نداشته، تعبیر این است که دیگری به او دروغ می گوید و در این کار شرمسار می شود و ندامت می کشد و مجبور می شود عذر گناه بخواهد.

شکسته شدن تار به هیچ وجه در خواب خوب نیست و حکم «طبل رسوایی او را سر بازار زدند» را دارد.

برای بیماران و زنان باردار نیز دیدن تار شکسته در خواب خوب نیست و چنانچه در خواب دیدید برای دیگران تعریف نکنید.

اگر در خواب خود ببیند که تاری افتاد و شکست که نه به شما تعلق دارد و نه در دست شما بود و یا اگر تاری شکسته را در گوشه ای متروک ببینید، خواب می گوید که حقیقتی آشکار می شود و رفع اتهام می گردد.

تعبیر تار زدن در خواب

تار زدن با چیره دستی و استادی در خواب نشانه انجام یک کار شگرف است.

اگر در خواب خود ببینید که در خواب، خوب تار می زنید و از تار شما صدای موزون و گوش نوازی بر می خیزد که دیگران را به استماع و تحسین بر می انگیزد، خوابتان می گوید کاری بزرگ انجام می دهید که خبر و اثر آن به دیگران می رسد. البته این در صورتی است که تار زدن شما مستمع و شنونده داشته باشد؛ زیرا تار زدن در خلوت و تنهایی به منزله «رقص در تاریکی» است.

تعبیر تار زدن زنان

تار زدن زنان در خواب مردان تلبیس و وسوسه شیطانی تعبیر شده است. نوشته اند شیطان به هیئت زنی زیبا و وسوسه انگیز در می آید و چنگ و عود می نوازد و آوایی روح نواز و فریبنده به گوش می رساند تا انسان را از راه به بیراه ببرد. پس اگر در خواب خود دیدید زنی برای شما تار می زند، خوابتان هشدار می دهد که در معرض فریب شیطان و هوای نفس هستید.

اگر در خواب دیدید که شما برای زنی تار می زنید عملی خلاف مرتکب می شوید.

تعبیر کنسرت در خواب

اگر در خواب خود ببینید کنسرتی هست و عده ای تار می زنند، خواب به شما آگاهی می دهد که در میان جمعی منافق قرار خواهید گرفت.

تعبیر خواب تار به پایان زندگی

«ابن سیرین» نوشته اگر کسی بیمار باشد و ببیند تار یا هر وسیبه موسیقی دیگری را می نوازد، خوب نیست؛ زیرا پایان زندگی او نزدیک است.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب