ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب تاراج

تعبیر خواب تاراج

تعبیر خواب تاراج

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تاراج وقتی است که مالی را به قهر از ما ببرند و این با مال باختن و مورد دستبرد کلی قرار گرفتن، فرق دارد؛ لذا در خواب تشخیص این معنی دشوار است.
معهذا چنانچه در خواب ببینید مورد تاراج قرار گرفته اید به تشخیص معبران و از جمله امام «صادق علیه السلام» مورد ظلم و ستم قرار می گیریم و غم و رنج به ما می رسد.

تعبیر تاراج توسط خودمان در خواب

اگر در خواب ببینیم که خود عامل تاراج هستیم و این ماییم که مال دیگری را به تاراج می بریم خواب می گوید که از جانب ما به آن شخص ظلم می شود و غم و اندوه می رسد.
 
اگر در خواب ببینیم مال آشنایی را تاراج می کنیم، از آن شخص گله و شکوه ای داریم که نمی توانیم بر زبان بیاوریم.
 
این حالت در خوابهای ما زیاد اتفاق می افتد. وقتی از شخص معینی آزردگی داریم، نسبت به او سوءظن به دلیل داریم، نفرت بی علت در ما به وجود آمده و یا به صورت معقول از او گله داری داریم که نمی خواهیم و یا نمی توانیم مطرح کنیم، در خواب میبینیم مال او را تاراج می کنیم و یا خانه اش را آتش می زنیم و یا عمل کینه توزانه دیگری انجام می دهیم. این رویاها قابل تعبیر نیستند و واکنش احساس عادی بیننده خواب در بیداری تشخیص داده می شوند. تعابیر موقعی درست هستند و تطبیق می کنند که ریشه در عواطف و احساسات ساعات بیداری ما نداشته باشند و مانند مورد گفته شده، واکنش احساسی ما تشخیص داده نشوند.
پس اگر ببینیم مال کسی را تاراج می کنیم، ما عامل رساندن غم و رنج هستیم و اگر دیگری مال ما را تاراج می کرد، از ناحیه او غم و اندوه به ما می رسد.
 
به فرموده امام «صادق علیه السلام» تاراج در خواب هم می تواند غم و رنج باشد و هم نعمت و مال و خیر و نیکی. شما صبح که از خواب بیدار می شوید و رؤیای شب قبل را به خاطر می آورید، همیشه تفال خیر بزنید.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب