ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی

براساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس.

در قدیم اصطلاحی بود که هنگام سلام علیک و چاق سلامتی میگفتند «خوب. الحمدالله دماغت چاق است؟» یعنی چاق بودن دماغ – بینی – نشان سلامت و تمول و وجود مال و منال بود.
 
معبران نیز بر مبنای همین عقیده بینی را با جاه و منزلت و غرور و عزت نفس ارتباط داده اند. در نتیجه هر عیب و ایرادی که در بینی مشاهده شود، نقصانی است که به یکی از این دو وارد می شود؛ یا به غرور و عزت نفس و یا به جاه و منزلت.
 
اگر در خواب بینی را معیوب و ناقص مشاهده کنیم یا جاه و منزلت ما تخفیف می یابد و یا به غرور و عزت نفس ما لطمه می خورد.
 
اگر در خواب بینی خود را کوتاه دیدیم، از احترامی که نزد مردم داریم، کم می شود.
 
چنانچه دیدیم بینی ما افتاده و یا به طرف پایین متمایل گردیده، سقوط می کنیم.

تعبیر سوراخ بینی در خواب

سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی است و چنانچه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده، دچار تنگی معاش و نقصان روزی می شویم.
 
از دانیال نبی نقل می کنند که اگر در خواب دیدید بینی شما دچار عیب و ایرادی شده، چشم به راه آسیبی باشید که بر شئون اجتماعی شما وارد می آید.

نداشتن بینی در خواب

اگر ببینید که بینی ندارید و یا داشته اید و از بین رفته، از مقامی که دارید، خلع می شوید و شغلی را که دارید، از دست می دهید.
 
از «ابن سیرین» نقل شده که اگر بیننده خواب ببیند مغزش از سوراخ بینی اش بیرون آمده، نشانه آن است که از مقام و شخصیتی بزرگ سود می برد و نفعی به او می رسد.
چنانچه مشاهده کند حشره ای مانند کرم و هزارپا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می گردد، نشانه آن است که خداوند فرزندی به او عطا می فرماید. اگر بیننده که از بینی او عقرب بیرون می آید، یکی از متعلقان او کاری می کند که به آبروی بیننده خواب لطمه وارد می آید.

دیدن سوراخی در پره بینی در خواب

اگر بیننده خواب ببیند که سوراخی در پره بینی او به وجود آمده و حلقه ای از آن عبور داده اند (مثل حلقه ای که زنان عرب بیابان نشین بر بینی می آویزند]، نشان آن است که زنی مالدار در زندگی او پیدا می شود که از او سود می برد.
 
اگر بیننده خواب ببیند که سوراخ بینی اش مسدود شده به طوری که راهی برای تنفسی ندارد و به زحمت دم می زند، نشانه آن است که زندگی بر او سخت می شود.
اگر ببیند که تو دماغی حرف می زند، مالی را از دست می دهد. 
 
اگر ببیند. پوست سر بینی اش رفته، زیان مالی می بیند.

تعبیر خواب بینی از جابر مغربی

از «جابر مغربی» نقل است که گفتن و تعریف کردن خواب برای معبر در نحوه تعبیر خواب مؤثر است و فوق العاده اهمیت دارد. مثلا کسی که در خواب می بیند بینی اش خون آلود شده، فردا به معبر مراجعه می کند و می گوید دیشب در خواب دیدم از بینی من خون می آید. معبر به او می گوید پولی نصیب تو می شود. حال آنکه اگر بگوید، دیشب دیدم از بینی من خون می رود، معبر پاسخ می دهد پولی از دستت بیرون می رود و زیان می بینی. خواب یکی است، اما معبر دو تعبیر می کند. علت این است که به گفته جابر مغربی و نقل و تأیید «ابن سیرین» معبر در بیان گوینده دقت می کند و بر «آمدن» و «رفتن» تفال می زند.
اگر کسی در خواب خود ببیند که هر دو سوراخ بینی او به هم مربوط شده، زنی کاردان و عاقل سر راهش قرار میگیرد.
بریدن و یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند ذکور است و چنانچه بیننده خواب فرزند پسر نداشته باشد، به گفته بعضی از معبران جاه و منزلت او کم می شود.

داشتن دو بینی در خواب اختلاف بین زن و شوهر است، چه زن این خواب را ببیند و چه مرد.

((ابن سیرین)) از «جاحظ» نقل می کند که اگر کسی ببیند اصلا بینی ندارد، یکی از بستگانش می میرد.
 
باز هم «ابن سیرین» از «اسمعیل اشعث» آورده که بزرگ شدن بینی مثل خرطوم فیل افزوده شدن به حیثیت و مال و جاه و عزت بیننده خواب است، به اندازه ای که بینی او در خواب بزرگ شده،

تعبیر خواب آب بینی

 از «دانیال نبی» نقل است که آب بینی در خواب نشانه فرزند است. اگر بیننده خواب ببیند که از بینی او آب می آید، خداوند به او فرزندی عنایت می فرماید. خلط بیرون آمدن از بینی، یعنی خارج شدن کثافت بینی هم این تعبیر را دارد. فرو چکیدن آب از بینی در خواب ادای دین است و پرداخت وامی که بیننده خواب دارد؛ به طوری که اگر بیننده خواب وامدار باشد، از زیر بار قرض خلاص می شود و اگر بیمار باشد، شفا می یابد.

رابطه آب بینی در خواب با دختر و پسر

«ابن سیرین» نیز آب بینی را فرزند تعبیر می کند، با این تفاوت که اگر آب بینی بیننده خواب به لباس و اندامش بیافتد، فرزند او پسر می شود و اگر به زمین بریزد، دختر می آورد.
 
اگر کسی در خواب ببیند که آب و کثافت بینی خود را می خورد، به جفت خویش پول می دهد، چه زن چه مرد فرقی نمی کند. اگر ببیند آب بینی همسر خود را می خورد، از او صاحب فرزند می شود و باز هم بین زن و مرد یکسان است.
 
اگر کسی ببیند آب بینی خود را می گیرد و به روی جفت خویش می افکند، از آن صاحب فرزند می شود و اگر آب بینی به لباسش نیفتد، جنین سقط می گردد.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب