ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب بیابان

تعبیر خواب بیابان

تعبیر خواب بیابان

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بیابان و صحرا و دشت وسیع و ناهموار و خشک بدون آبادانی در خواب همه یک تعبیر دارند.
 
معبران نوشته اند که بیابان، قسمت و رزق و روزی است. اگر معتقد باشیم برای هر کس روزی معینی مقرر شده و هر انسان قسمتی دارد که از پیش تعیین گردیده، بیابان به تأویل معبران بیان کننده همان قسمت و رزق و روزی است؛ اما در واقع بیابان در خوابها، توقع و انتظاری است که از دنیا داریم و این متناسب است با وسعت و بزرگی و کوچکی بیابانی که در خواب خود می بینیم.
 
معبران سنتی نوشته اند بیابان وسیع و بزرگ و فراخ، وسعت و فراخی روزی و معاش است، اما بیابان کوچک و حقیر نشان قلیلی و کمی روزی نیست. چون بیابان اندازه از پیش تعیین شده ندارد و نمی توانیم بگوییم بیابانی که در خواب دیده ایم، از نوع کوچک است؛ پس ما قلیل روزی هستیم.
 
اگر در عالم خواب در بیابان بودید و خود را تنها احساس کردید، خواب شما می گوید در مقابل حوادث آینده خویشتن را تنها و بی پناه می یابید. اگر با اتومبیل بودید و تنها بودید، خواب شما می گوید برای رسیدن به هدف وسیله قابل اطمینانی دارید.

تعبیر بیابان و حیوانات

اگر در عالم خواب در بیابان بودید و خری همراه داشتید، مرد احمقی شما را ملاقات میکند.
 
چنانچه در عالم خواب در بیابان سوار شتر بودید، برای تأمین معاش به سفر می روید.
 
اگر در آن بیابان گوسفندی بود، روزی حلال می یابید و اگر گله ای از گوسفندان یافتید، به نعمت می رسید.
 
چنانچه در عالم خواب احساس کردید از بیابان بزرگ و وسیعی بیرون آمده اید، از غم فارغ می شوید و امنیت خاطر به دست می آورید. 
 
اگر در بیابان بودید و از دور دست خانه ای و درختانی دیدید، امید و انتظاری شما را میکشد و به شما دلگرمی و هیجان می بخشد و اگر از دوردست آثار خرابی خانه ها و ده ویران شده ای را مشاهده کردید، کاری بیهوده انجام می دهید که جز خستگی چیزی برای شما نمی ماند.

تعبیر بیابان و خورشید در خواب

اگر در بیابان بودید و خورشید بالای سرتان بود، نیرویی برتر بر کارتان نظارت دارد و از شما حمایت می کند.
اگر در همان بیابان از دمای خورشید ناراحت بودید، آن نیروی برتر و ناظر موجب رنج و تعب شما می شود. چنانچه جوان هستید و در خانه پدر و مادر زندگی می کنید، خوابتان می گوید پدر و مادر از شما آزردگی دارند و شما نیز از نظارت آنها آزرده اید.
اگر در بیابان بودید و خورشید بالای سرتان کمرنگ و آفتاب ملایم و مطبوع بود، روزگاری خوش در پیش خواهید داشت.

رنگ بیابان در خواب

چنانچه در بیابان بودید و آن بیابان را به رنگ سرخ دیدید و یا آسمان بالای سرتان سرخ بود، حادثه ای کاملا نامطلوب ناشی از خشم خداوند برایتان اتفاق می افتد؛ چون در افسانه ها آمده خداوند بر هر قوم و ملتی خواسته خشم بگیرد، نخست ابر سرخ بر آسمان دیارشان گسیل داشته و آسمان و زمین آنجا را به رنگ سرخ در آورده؛ مانند قوم عاد و ثمود.
 
اگر بیابان و صحرا در خوابتان سبز و یا سفید بود، فرح و انبساط خواهید یافت؛ همراه با روزی فراوان.
 
اگر بیابان زرد بود، یا در سخنانی با برگ زرد آنجا مشاهده کردید، نگران باشید چون یک بیماری انتظار شما را می کشد.

بیابان و مرغ در خواب

چنانچه در بیابان بودید و مرغی را در حال پرواز یا نشسته مشاهده کردید، به ساحل نجات خواهید رسید و اگر بیمار باشید، شفا خواهید یافت.

اتومبیل و بیابان در خواب

اگر در بیابان بودید و اتومبیل همراه داشتید که بد و ناقص بود، در راه رسیدن به هدف مورد نظر با دوستی همراه خواهید شد که مفید و مؤثر است؛ اما پرخروش و پرسرو صدا و مزاحم می باشد.
چنانچه اتومبیل شما نقص داشت و کار نمی کرد، گویای این است که دوستی شما را تنها می گذارد و از این پس نه تنها مفید واقع نمی شود، بلکه مانع پیشرفت شما خواهد بود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب