ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب بوزینه

تعبیر خواب بوزینه

تعبیر خواب بوزینه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بوزینه در خوابهای ما نماینده انواع میمونهاست، غیر از گوریل و ارانگوتان.
 
بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزاررنگ و پر مکر و فریب که خصومت و دشمنی او از روی حسابگری نیست، بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند، به خصوص با بیننده خواب.
 
اگر در خواب دیدید بوزینه ای در خانه خود دارید، خواب شما می گوید کسی در محدوده خانه شما و یا در محلی که کار می کنید، با شما دشمنی و خصومت دارد، عداوت می ورزد و توطئه و سعایت می کند.

بستن بوزینه در خواب

چنانچه در خواب خود دیدید، بوزینه ای را با ریسمان و یا زنجیر بسته اید و به دنبال خود می کشید و می برید، خواب شما می گوید بر دشمنی که دارید، پیروز می شوید.
 
اگر بوزینه ای از مقابل شما گریخت، امنیت خواهید یافت، اما باید هشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود.

تعبیر دویدن دنبال بوزینه به مکر و حیله

اگر در خواب خود دیدید که به دنبال بوزینه ای می دوید و می خواهید او را بگیرید و بوزینه از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط خانه می جهد و شما را با خود می کشاند خواب شما می گوید کسی هست که با فریب و نیرنگ امری را بر شما مشتبه می کند مدتی شما را معطل و سرگردان نگه می دارد.
 
اگر در خواب بوزینه ای به دنبال شما می دوید و شما از مقابلش میگریختید، به قدر دوری و نزدیکی بوزینه مورد تهدید یک بیماری هستید.
چنانچه بوزینه ای در خواب داشتید که احساس کردید آن حیوان را کسی به شما هدیه داده، فریب خواهید خورد. اگر هدیه گرفتید، کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می کند و اگر بوزینه ای را هدیه دادید، شما با کسی که بوزینه را گرفته، دشمنی می کنید.

تعبیر خواب بوزینه ماده

بوزینه ماده زنی است مفسده، جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید. چنانچه این بوزینه ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود، زنی در صدد اغوای شما است.
 
اگر دیدید بوزینه شما را گاز گرفت، بیمار می شوید و یا با همسرتان اختلاف پیدا می کنید.
 

با بوزینه هم غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب