ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

نوزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بزاز

تعبیر خواب بزاز

تعبیر خواب بزاز

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بزازی در خوابهای ما گویای مکر و حیله و نیرنگ است. بزاز مردی است مکار و چنانچه خویشتن را در خواب درون یک بزازی ببینیم، گویای این است که سخت فریفته دنیا می شویم و در موضعی قرار می گیریم که انتخاب و اتخاذ تصمیم درباره داشتن بهترین، مردد و دودل می مانیم.

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که دیدن بزاز در خواب نشان آن است که بیننده خواب مجذوب دنیاست و دنیاپرست شده است و یا می شود.

اگر در خواب خود ببینیم که در یک بزازی هستیم و بزاز برای ما پارچه می آورد و عرضه می کند، با مردی محیل و مکار روبرو می شویم که سررشته کار ما به دست او می افتد و خواب ما آگاهی می دهد که هوشیار باشیم.

اگر شخص آشنایی را در خواب خود ببینیم که بزاز شده است و بزازی می کند، نشان آن است که از آن شخص معین – هرکس هست – بیمناکیم و در عین حال به او احتیاج داریم و ناخودآگاه از کید و مکر او می ترسیم.
 
چنانچه کسی در خواب ببیند که خودش بزازی می کند و پارچه می فروشد، خوابش می گوید در کارهای خود به نیرنگ متوسل می شود.
چنانچه در خواب ببیند دیگری بزازی می کند و او خریدار پارچه شده است، فریب می خورد و زیانی به او می رسد.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب