ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود. دیدن برنج در خواب مال و نعمتی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید.

خواب شالیکار

اگر بیننده خواب شالیکار باشد، خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است. 

اگر بیننده خواب شالیکار نباشد، برنج مال و توش و دارایی تعبیر می شود.

برنج پخته یا دمی یا کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خواب خیر و نیکی می رسد. 

اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد، از جانب او خیر و انیکی به دیگری می رسد و این نیکی به اندازه ای است که برنج پخته در خواب دیده و داده می شود.

تعبیر برنج پخته در خواب

دیدن برنج پخته در خواب خوب است، به خصوص اگر با شیر همراه باشد. این خواب تنعم و رفاه و خرمی است در زندگی بیننده خواب دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است.

خوردن برنج خام در خواب تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست، اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست.

تعبیر فروختن برنج در خواب

اگر در خواب دیدید که برنج می فروشید، دیگران را در رفاه و آسایش و نعمتی که دارید، شریک می کنید و چنانچه دیدید برنج می خرید، در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب