ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب برق (رعد و برق)

تعبیر خواب برق (رعد و برق)

تعبیر خواب برق (رعد و برق)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در خاطر ما، برق متداعی دو چیز است. یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق صاعقه، یا همان برق جسته از ابرهای آسمان. برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست، اما از نظر خواب شناسی می تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور باشد که هم به آن محتاجیم و هم از آن می ترسیم. هم مهربان و یاری دهنده است، هم کشنده و سهمگین.
 
هرکس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد. دراینکه همه ما می ترسیم، تردید نیست؛ ولی چیزهایی که ما را می ترسانند، متفاوتند.

تجسم ترس به صورت برق در خواب

کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می ترسند. همیشه نگران هستند. عده ای هستند که در کمال سلامت از بیماری می ترسند. کسانی هستند که بیمناکند. خانم ها به طور عموم از پیری وحشت دارند. همه اینها و همه این ترس شناخته و چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شوند. برقی عین روشنی بخشی و گرما دهندگی قاطع رشته حیات انسان نیز هست و به ناگاه و می گیرد و حیات را متوقف می کند.
با این تعریف باید دید در خواب چگونه با الکتریسیته برخورد کرده اید.
 
 اگر در خواب دیدید برق جایی را روشن کرد در قسمت «ر» کلمه روشنایی تعبیر آن را بیابید.

قطع برق در خواب

اگر در خواب دیدید برق خانه و یا اطاق شما قطع شده و شما در صدد مرمت فیوز هستید، نیکو است. چون خواب شما می گوید که وجودی موثر و مفید در اختیار دارید و در آینده در همان محدوده که خواب دیده اید، نقشی مهم خواهید داشت. روی هم رفته دیدن برق و الکتریسیته در خواب نیکو است، مخصوصا جهت تامین روشنایی.

برق رعد و برق در خواب

اما برق به معنای برق همراه رعد که از برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید می آید.
معبران کهن نوشته اند برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است که این تعبیر در زندگی امروز ما هیچ الگویی پیدا نمی کند.
 
اما به نظر من (منوچهر مطیعی) برق یکی از آیات الهی است و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قیاس نشان می دهد.
مشاهده برق آسمان نیکو است به خصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد. این می تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی بیننده خواب که هم بزرگ است و هم غیرمنتظره.
اگر چنین حالتی در خواب پیدا شود که برق آسمان بدرخشد و شما شهاب برق را ببینید و از آن نترسید، خیلی بهتر است.

ترس از رعد و برق در خواب

اگر برق را ببینید و از درخشش ناگهانی آن در خواب بترسید، تعبیر فوق درباره آن صدق نمی کند. در این صورت خواب شما می گوید زیان ببینید.
مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد، حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب