ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بام

تعبیر خواب بام

تعبیر خواب بام

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بام، رفعت، مقام و جاه و عظمت است. چنانچه خویشتن را در خواب بر بام دیدید؛ به اندازه ارتفاع آن بام ترقی میکنید و محترم و معزز می شوید.

اگر خود را در خواب بر بام ناشناسی دیدید، باید منتظر برخوردی باشید که در نتیجه همان برخورد ترقی میکنید.

«ابن سیرین» نوشته، بام خانه مجهول، زنی است بر قدر بلندی بام، اما به نظر منوچهر مطیعی بام نمی تواند زن باشد. معبران دیگر نیز بام را در خواب زن تعبیر نکرده اند.

چنانچه در خواب ببینید بر بام آسوده و بی خیال نشسته اید، کار شما نظام آرام بخشی می یابد. اگر روی بام بودید و آنجا رختخواب گسترده ای نیز بود، به وسیله زنی که با شما روابط نزدیک خواهد یافت و احتمالا ازدواج می کنید، به ترقی و تعالی می رسید و بزرگ و مشهور می شوید.

تعبیر پایین آمدن از بام

اگر در خواب از بام به پایین بیایید، تنزل مقام می یابید. چنانچه از آن بالا بیفتید، کاری مهم و یا نتیجه بزرگی را که با زحمت و تلاش به دست آورده اید، از دست می دهید. اگر کاسب و بازرگان باشید، زیان مالی خواهید دید. حال اگر کسی شما را از بالای بام به پایین پرت کند، به وسیله کسی از مقام خود ساقط خواهید شد و یا با توطئهای آسیب می بینید.

اگر از پایین به بالای بام مرتفعی نگاه کنید، ناخودآگاه از ضعف و زبونی خویش بیمناکید.

چنانچه از روی بام به پایین نگاه کنید، از ناپایداری موقعیتی که دارید، متوحش و نگران می شوید.

اگر در خواب ببینید روی بام مرتفعی طاقباز خوابیده اید . به طوری که آسمان را می توانید ببینید – نشان از گشادگی کارهاست و فرح وسرور و شادمانی. چنانچه روی سینه خوابیده باشید ابتلا و گرفتاری است.

تعبیر دویدن روی بام ناشناس

روی بام ناشناس دویدن خطر کردن است و گویای اینکه در آینده ای نزدیک ریسک می کنید و به استقبال حوادثی می روید که درصد شکست و پیروزی شما مشخص و معین نیست. این نوعی هشدار است که تمام نیروی بصیرت و کاردانی خویش را به کار گیرید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب