ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بالن

تعبیر خواب بالن

تعبیر خواب بالن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بالُن بر وزن «واگن» یک کلمه فرانسه است که به زبان فارسی نیز وارد شده است. کما اینکه به زبانهای دیگر دنیا هم رفته و پذیرفته شده است.
بالن کیسه ای است محتوی گاز با هوا که به وسیله آن به آسمان می رفتند و هنوز هم می روند؛ چون به صورت یک وسیله ورزشی و تفریحی درآمده است. دیدن بالن در خواب چند وجه دارد. یک وقت بالن کوچک است، مثل بادکنک بچه ها که با آن بازی می کنند. این بالن کوچک یا بادکنک در خواب نشانه شک و تردید است.

تعبیر بالن به شک و تردید

اگر در خواب ببینید که بالن یا بادکنک در دست دارید و به آن نگاه و یا با آن بازی می کنید، خواب شما می گوید به زودی دچار شک و تردید می شوید و این حالت نامطلوب به میزانی که در خواب با بادکنک یا بالن بازی می کنید، شما را رنج می دهد.
اگر بادکنک را از کسی بگیرید و در جیب بگذارید، شخصی شما را دچار شک و تردید می کند و شما این حالت را می پذیرید.
اگر در خواب ببینید بادکنک شما ترکید و آن را دور افکندید، شک و تردیدتان از بین می رود.

تعبیر رنگ های بالن در خواب

بالن یا بادکنک اگر به رنگ زرد باشد، کاری است مشکوک که هم غم و هم بیماری می آورد. اگر سرخ رنگ باشد، دچار هیجان می شوید. چنانچه سیاه باشد، گویای جهلی است که نسبت به آن عمل مشکوک دارید.
 
اگر بادکنک بزرگ و در واقع یک بالن باشد، در خواب کاری است که بزرگ می نماید و شما در خواب توانایی انجام آن را ندارید. چنانچه در خواب چنین بالنی را به شما دادند، کاری به عظمت و بزرگی آن به شما پیشنهاد می شود که می تواند شما را در خود غرق کند و فرو ببرد.
چنانچه به وسیله آن بالن بزرگ از زمین بلند شدید و به هوا رفتید، خوابتان به شما می گوید از واقعیات و ملموسات زندگی دور می شوید و تکیه گاهی را از دست می دهید، بی آنکه نقطه اتکاء قابل اطمینانی بیابید.
اگر در سبد بالن ایستاده بودید، عشقی سر راه شما قرار می گیرد که بسیار هیجان انگیز است.

تعبیر بالن و خواستگاری در خواب

اگر دختر جوانی در خواب ببیند که با بالن پرواز می کند، به مردی شوهر می کند که در شهری دور از محل اقامت او خانه دارد.
 
اگر در خواب خود ببینید دیگری در سبد بالن نشست و پرواز کرد، ارتباط شما با خواب به میزان هیجانی است که نسبت به واقعه یا آن شخص نشان می دهید. اگر با رفتن او نگران و مشوش شدید، بین شما و یکی از عزیزانتان جدایی می افتد و اگر نسبت به او بی تفاوت بودید، مفارقتی پیش می آید که برای شما رنج آور نیست. بدترین حالت آن است که بالن برود و دیگر باز نگردد.
 
اگر با بالن به دور دستهای آسمان رفتید، به طوری که زمین زیر پایتان از نظر محو شد و شما همچنان به طور عمودی بالا می رفتید، به هیچ وجه خواب خوبی ندیده اید{به کلمه پرواز در حرف (پ) نگاه کنید]. خواب شما هشدار می دهد که به شدت نگرانم سلامت خویش باشید و از ریسک کردن پرهیز نمایید. به سفر نروید و رانندگی نکنید.

ترکیدن بالن در خواب

اگر بیننده خواب ببیند سوار بالنی شده است، ولی بالن ناگاه ترکید، این خوب نیست. شایسته آن است که بیننده خواب چندی مراقب خود باشد و از برخوردهای تند و خشن خودداری کند. اگر بادکنک کوچک بود و ترکید، بیننده خواب یکی از انگیزه های عاطفی و احساسی خود را از دست می دهد. این حالت برای دختران و پسران جوان اثبات بیهودگی اولین عشقی است که برخورد می کنند و می پذیرند.
 
اگر در بالنی سوار بودید و در آسمان می رفتید و جابه جا توقف مردم به تماشای شما ایستاده اند، شاخص می شوید و بر سر زبان ها می افتید. اگر بالن در حال پرواز بود و مردم به تماشا ایستاده بودند، هیجان عمومی به وجود می آید که امیدبخش است.

روی هم رفته دیدن بالن بد نیست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب