ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

16 − پنج =

بستن
بستن

تعبیر خواب بالش

تعبیر خواب بالش

تعبیر خواب بالش

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بالش و متکا را در بسیاری از خانواده ها به تساوی مورد بهره برداری قرار می دهند و هر دو را زیر سر می نهند. ولی در خواب دیدن بالش و دیدن متکا تعابیر متفاوت دارد. در مورد متکا در حرف «م» را نگاه کنید، اما بالش در خواب به خادم خانه بر می گردد. توجه بفرمایید که منظور از خادم صرفا خدمتکار خانه نیست. منظور کسی است که اداره امور خانه و خانواده با اوست و این شخص می تواند هم خدمتکار باشد و هم خانم خانه.

بالش در خواب و ازدواج

اگر جوانی در خواب خود بیند که بالشی نو زیر سر نهاده، یا در عالم خواب بالشی که زیر سر دارد، برای او شاخص بشود که خواب او می گوید به زودی بیننده خواب عاشق می شود و ازدواج می کند.
این حکم برای پسر و دختر جوان یکسان است، زیرا بالش در خواب گویای جفت است. برای زن مرد و برای مرد زن. این ریشه در همسری دارد. منظور دو انسانی هستند که سر خود را بر یک بالش می نهند.

تعبیر رنگ بالش در خواب

اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد بیننده خواب همسری خوب و نیک نفس نصیب و پارسا می برد. اگر پارچه بالش به رنگ سرخ باشد، گویای شادابی و نشاط است. ابریشم، زیرکی را بازگو می کند.
 
اگر کسی در خواب خود ببیند بالش زیر سرش چرک و کثیف شده، باید نگران دو چیز باشد: اول دروغگویی و دوم بیماری. چرکی و کثافت بالش از این خبر می دهد که جفت بیننده خواب یا بیمار می شود و یا به او دروغ می گوید که البته این را خود ببینند خواب بهتر می تواند در جفت و همسر خود تشخیص دهد.
 
اگر پارچه بالش به رنگ زرد باشد، از یک بیماری خبر می دهد و این به همان خانمی بر می گردد که اداره امور خانه وخانواده را بر عهده دارد.
این حالت برای زنان نیز هست. چون اگر زنی در خواب ببیند بالش او چرک و کثیف است، مطمئن باشد که شوهرش به او دروغ می گوید.

چندین بالش در خواب

اگر مردی ببیند چندین بالش دارد که نمی داند کدامین را زیر سر بنهد، همسرش از او آزردگی دارد. این از آزردگی جفت او خبر می دهد و خواب او می گوید همسرش دچار تردید و تشویش شده است.
داشتن چندین بالش گویای آن است که بیننده خواب عطش محبت دارد و گویای این است که می خواهد همسرش و دیگر اطرافیان او را بیش از آنچه که احساس می کند، ا دوست بدارند.
در زبان فارسی اصطلاحی داریم که می گوییم: فلانی زیر سرش بلند شده!. این از همان نظر و عقیده سرچشمه می گیرد، زیرا فقط کسی زیر سرش بلند می شود که چندین بالش نهاده باشد. داشتن چندین بالش نشان میل به جفت و همسر دیگر است.

بالش سوخته در خواب

اگر کسی در خواب خود ببیند بالش او سوخته و یا سوراخ شده، نشان از این است که به خانواده اش و همسرش لطمه و گزندی می رسد. اگر بیننده خواب در خواب خود مطمئن باشد و بداند که بالش زیر سرش را سوزانیده و سوراخ کرده، عالما عامدا به مبانی خانوادگی و روابط عاطفی خود و همسرش لطمه وارد می آورد. 
 
اگر در خواب خود دیدید، بالش شما سوخته و یا سوراخ شده و این کار را خودتان انجام نداده اید، تحقیق کنید و جویا شوید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد، چون اگر در رفع آن نکوشید، احتمالا به جدایی می انجامد.

گم کردن بالش در خواب

اگر کسی در خواب ببیند بالشی داشته و آن را گم کرده است . به طوریکه هر چه جستجو می کند، آن را نمی یابد . احتمالا همسر خود را از دست می دهد و اگر همسر نداشته باشد، باید نگران یکی از خویشان و نزدیکان خود باشد. 
 
اگر کسی در خواب خود ببیند که دزد بالش او را برده، کسی هست که به محارم او چشم طمع دارد و یا این وحشت و نگرانی در او وجود دارد که دیگران به محارم او دیده بد داشته باشند.

پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و حسد عاشقانه است. 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب