ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب باغ

تعبیر خواب باغ

تعبیر خواب باغ

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که دیدن باغ در خواب، زن خوب، فرزند صالح و مال و عیش و کامروایی است.
 
بیشتر معبران، باغ را در خواب زن تعبیر کرده اند.
 
چنانچه در خواب خود باغی مفرح و سبز و خرم ببینید، نشان آن است که زنی خوبروی، پاک نهاد و خرمند نصیب شما خواهد شد.
ولی اگر شما یا ببینده خواب زن داشته باشد، به فرزند تعبیر می شود.
در این دو صورت باغ مال دنیاست و تمتعی است که از جهان و نعمات آن برده می شود.

در خواب,، درخت تناور و پر شاخ و برگ خانواده ببینده خواب است و متعلقات او.

چنانچه ببیننده خواب ببیند که بر بالای درختی سبز و خرم و پرشاخ و برگ، در باغی مفرح و پرگل و سبزه نشسته، خواب او می گوید بر خانواده ای خوب و سالم متکی است و متعلقان او به خوبی و به سلامت خواهند زیست.
 
اگر در خواب خود ببینید که در باغی ناشناس هستید و ندانید که آن باغ به که تعلق دارد و از میوه های آن باغ بدون واهمه و هراس از اعتراض صاحبش می خورید، از شخص بزرگ غیر از افراد خانواده خودتان بهره مند خواهید شد.

قدم زدن و دیدن باغ نوید زندگی سالم و خوب است که البته این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست.

اگر از باغی سبز و خرم بیرون آمدید و با حسرت به پشت سر خود نگریستید، از زنی به این خصوصیات که در زندگی شما هست، دور می شوید{احتمالا همسر}.
 
چنانچه در باغی بودید که از تماشای آن لذت بردید و احساس کردید آنجا به خودتان تعلق دارد؛ با همسرتان روابط خوبی خواهید داشت.

تعبیر خواب باغ برای زنان

برای زنان دیدن باغ سبز و خرم با درختان سرسبز نوید زندگی سالم خانوادگی است که البته در این باغ درختان معروف فرزندان او هستند.
 
دیدن چنین باغی برای دختران و پسران جوان عشق است و ازدواج و خرمی و نشاط زندگی.
 
اگر در باغی بودید که به شما تعلق نداشت و از میوه درختان آن خوردید و یا از باغچه اش گلی چیدید، بسیار نیکو است.
این خواب از عشق و کاروایی خبر می دهد و حکم آن برای زن و مرد یکسان است.

تعبیر خواب باغ و نهر خروشان

اگر در خواب خود دیدید که باغی است که رود یا نهری وارد آن می شود، اما آب آن نهر گل آلود است؛ خواب شما می گوید عاملی شناخته یا ناشناخته موجب تکدر خاطرتان می شود و عیش شما را نه به طور کلی، بلکه جزیی و موقتی نقض می کند.
 
اگر در خواب دیدید باغی هست که نهری خروشان وارد آن می شود، به طوری که آب خروشان نهر گل ها را از ریشه می کند و به درختان آسیب می رساند، به کسی که شما از او تبعیت می کنید، زیان کلی وارد می آید. اگر کارگر هستید،کارفرما و اگر کارمند هستید، رییس و بالاخره آن که بر شما برتری و ریاست شغلی دارد، آسیب و گزند می بیند و برای او غمی بنیان فکن پیش می آید.
 

روی هم رفته دیدن باغ در خواب بسیار خوب است، مگر اینکه آن را ویران شده یا سوخته ببینیم.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

چپایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب