ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

هفده − یازده =

بستن
بستن

تعبیر خواب باز

تعبیر خواب باز

تعبیر خواب باز

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

باز مرغی است شکاری و تیز چنگ و زیبا. مرغی است وحشی که دیر اهلیت می پذیرد. این مرغ مغرور و بلند پرواز در خواب نماینده و سمبل آرزو و امید و تمنیات بزرگ و خواسته های نهفته و درونی بیننده خواب است. 

دیدن باز در خواب از زاویه دید مثبت نیکو است،به خصوص اگر باز سفید باشد.

باز سفید در رویاهای ما نشان از کامیابی و کامروایی است.
از امام صادق علیه السلام نقل است که دیدن باز سفید سرکش در خواب، گویای دیدن فرزندی است سرکش و نافرمان که فرمان پدر را اطاعت نمیکند و برای او و خانواده اش رنج و الم پدید می آورد.

روی هم رفته دیدن باز در خواب نیکو است، به خصوص اگر سفید باشد.

اگر در خواب خود ببینید بازی را با دام و تله گرفته اید که آن باز در عین زیبایی و جلال بسیار تقلا و تلاش میکند و میخواهد خود را از چنگ شما برهاند و به آزادی باز گردد، خواب شما میگوید در آینده به منصبی فوق شخصیت و قدرت خویش میرسد که حفظ  آن به تلاش و دانش و به توانایی بیش از حد توانایی شما نیاز دارد.

باز اهلی در خواب

اگر در خواب خود ببینید بازی را گرفته اید یا کسی به شما هدیه کرد که آن باز چنان اهلی و دست آموز است که بر کتف و دست و بر دوش و شانه شما می نشیند، نشانی است از پیروزی شما در امور و گویای اینکه ترقی مقام و مرتبه می یابید و جاه و منزلت شما افزون می شود.
اگر بازی از هوا بیاید و در خواب بر کتف یا دست و شانه  شما بنشیند، یا حتی بر بام خانه شما فرود آید؛ خوابتان می گوید توفیقی ناخواسته و پیروزی جهد نکرده، حاصل می کنید.

دیدن باز در خواب نیکو است.

اگر باز در بام نشسته باشد و شما بدانید آن باز به شما تعلق دارد-حتی اگر بام، بام خانه شما نباشد، خوابتان می گوید در آستانه یک پیروزی قرار گرفته اید و با اندکی مجاهده به آن می رسید.
 
چنانچه در خواب ببینید بازی در دست دارید و آن باز بناگاه بمیرد، یا چون دقت کنید دریابید که آن پرنده شکاری مرده است؛ خوابتان از شکست و نامرادی آگاهی می دهد و به شما می گوید که از نظر مالی دچار مشکل و تهیدستی می شوید.
 
اگر ببینید یک باز در دست دارید و آن باز از چنگ شما گریخت، لیکن از خانه تان بیرون نرفت؛ دچار آشفتگی می شوید. لیکن این آشفتگی به از هم گسیختگی نمی انجامد.
 
«ابن سیرین» می گوید اگر بازی از دست شما گریخت و زیر دامن لباس زنی پنهان شد، چه آن زن شناخته باشد و چه ناشناخته، بیننده خواب صاحب یک پسر می شود. پسری هوشمند و خوب چهره.

تعبیر خواب فرار باز

فرار باز از دست نمایانگر گم کردن و از دست دادن امیدها و آرزوهاست.
اگر کارمند و حقوق بگیر هستید و دیدید در عالم خواب باز شما گریخت، بیکار می شوید و چنانچه کاسب باشید، زیان مالی می بینید.

تعبیر باز به عشق و امید

برای دختران و پسران جوان داشتن باز، داشتن عشق و امید است. یک عشق باشکوه و خوش فرجام و فرار همین باز گویای شکست در عشق است و از دست دادن امید و آرزو.
 
اگر دختر جوانی در خواب ببیند بازی بر بام خانه اش نشسته، ازدواج می کند و شوهری دلخواه می یابد.
اگر زنی ببیند که باز در خانه دارد، صاحب فرزند می شود.
 
اگر در خواب خود ببینید بازی در خانه دارید و آن را به دست خود کشتید، به هیچ وجه خوب نیست.
این ممکن است چند حالت داشته باشد.حالات نامیمون به این شرح:
۱- یا بیننده خواب با همسرش متارکه می کند.
۲- یا به فرزند بیننده خواب آسیب وارد می آید.
۳- یا از نظر شغلی دچار زیان و خسارت می شود.
 

از این حالات گذشته دیدن باز در خواب نیکو است به خصوص اگر سفید باشد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید
ویکی چجور
پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

 

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب