ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

2 × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نشانی از نعمت الهی است. باران در خواب نیز چنین حالتی دارد. مگر در چند مورد استثنایی:
عده‌ای از معبران سنتی عقیده دارند باران درخواب غم است. خانم آتیانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است به خصوص اگر ببینیم زیر باران ایستاده ایم.
 
باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصاً اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم، بسیار خوب است و نشانی نعمت و فرح و سلامت است.
مشاهده باریدن باران نیکو است. به شرطی که در خواب خود ببینیم باران همه جا فرو می‌ریزد.
 
اگر در خواب ببینیم مثلا پشت شیشه پنجره ایستاده اید و مشاهده می کنید که باران می بارد و همه جا یکسان فرو می‌ریزد، بسیار خوب است.
ولی اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد و آمد در و دیوار خانه های دیگر خشک است، این باران اختصاصی در هر حالتی که باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد. در این موقعیت که میبینید باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد دیگر خانواده تان باشید.

تعبیر باران از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید اگر بیننده خواب ببیند که باران در اول سال یا در اول ماه می بارد در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می‌شود و مردم در رفاه خواهند بود.
 
اگر در خواب ما بارانی که می بارد تند و سیل آسا باشد خوب نیست.
باران با قطرات درشت و دانه های بزرگ به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه غیر مترقبه و بد خبر می دهد.
مخصوصاً روی سر فرود آمدن باران اگر به شدت باشد خوب نیست و معبران این نوع باران را در خواب میمون ندانستند.
 
همینطور است که بیننده خواب ببیند که باران می بارد اما رنگ قطرات آن طبیعی نیست مثلاً تیره است و یا اصولاً رنگی ندارد که باران باید داشته باشد این نوع باران از بیماری بیننده خواب خبر می دهد.

زیر باران ایستادن:

چنانچه شما ایستاده باشید و دیگری را زیر چنین بارانی ایستاده ببینید، آن شخص هر کس هست بیمار می شود. چنانچه شخصی که زیر باران ایستاده در خواب شما مجهول و ناشناخته باشد؛ خوابتان می گوید که یکی از نزدیکان شما بیمار می شود.
 
اگر در خواب بینند که باران می بارد و شما با آب باران آبی که از ناودان خانه فرو می ریزد و یا آبی که در گودال های زمین جمع شده به شرطی که بدانید آب باران است، دست و روی خود را می شوید، بسیار نیکو است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می کند. از این خوب تر آن است که در خواب خود ببینید با آب باران وضو میگیرید.

تعبیر باران از نظر معبران اسلامی

معبران اسلام نوشته اند که گیرنده وضو با آب باران مشمول غفران الهی می شود، به زیارت حج می رود و یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می یابد.
به طور کلی دست و رو شستن و بزرگ ساختن با آب باران نشانه ایمنی است و رهایی و نجات از نگرانی و یأس. و چنانچه از این آب باران بنوشد دین خویش را ادا میکند.

شدت باران در خواب

اگر در خواب خود بببیند باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می گریزند و سرپناه می جویند، دلیل بر آن است که برای همان مردم حادثه غیرقابل پیش بینی اتفاق می افتد.
 
اگر در خواب خود ببینید باران طوری می بارد که لباس و کفش شما را خیس میکند به سفر می روید و از این سفر سودی عایدتان می گردد.
اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما صدای ریزش باران را می شنوید و از شنیدن این صدا خوشتان می آید و لذت می برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می‌شوید، چنانچه از شنیدن صدای باران خوشتان نیامد خواب بی اثر است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید
ویکی چجور
پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب