ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

4 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب بادام

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بادام میوه ای بسیار مغذی و مقوی است که در دو نوع به بازار عرضه میشود و مردم از آن استفاده میکنند. یکی در نیمه بهار است که به صورت تازه به بازار می آید و همراه چغاله زرد آلو و گوجه سبز میفروشند. دیگری بادام خشک که در همه فصول سال یافت میشود که خود آن هم دو گونه است. پوست کنده و با پوست {منظور پوست سخت و چوبی روی بادام است، نه غشا نازکی که روی مغز بادام کشیده شده است.}

معبران نوشته اند بادام در خواب نعمت و مال است.

از امام صادق علیه السلام نقل شده که بادام دیدن در خواب هم نعمت و مال است و هم شفای بیماری می باشد.

همه ی معبران بادام را در خواب مال و نعمت و فراخی معیشت و روزی دانسته اند.

اما فرق است که بادام را در خواب چگونه ببینیم.

مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می آید، ولی به بقای آن در دست خویش نمتوانید چندان اعتماد داشته باشید.

چنان چه در خواب دیدید از فروشنده دوره‌گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت بادام تازه به شما هدیه کرد، به طور یقین به زودی پولی به دست شما می رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد. لیکن همانطور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید یا محل قبول هدیه تا رسیدن به خانه احتمالا دانه دانه به دهان می‌اندازید و می جوید و می خورید آن پول نیز به تدریج نقصان می پذیرد و از بین می رود.

خانم آتیانوس معبر یونانی می‌گفت مغز بادام پول و یا بهره و سودی است که از جانب فرزندانتان به شما می رسد و اگر فرزندی در آن شرایط ندارید، برادر یا خواهرتان برای شما مفید واقع می شوند و سودی در حد همان پول به شما میرسانند.

ابن سیرین میگوید بادام نعمت و روزی است که با جنگ و خصومت به جنگ می آید. شاید منظور ابن سیرین بادام با پوست باشد. چون بادام بدون پوست یعنی مغز بادام به تعبیر جمله معبران متقدم پول بی زحمت است.

اگر در خواب خود ببینید که مقداری بادام پیش روی ریخته اید، اندوخته ای به شما می رسد، اما به دشواری. یعنی آن چنان که باید آن بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید؛ تحصیل آن پول هم زحمت و تلاش لازم دارد.

تعبیر بادام به علم

برخی از مواقع معبران بادام را علم دانسته اند و نجات از رنج و بلا و شفا از بیماری.

همانطور که از امام صادق علیه السلام منقول است خوردن مغز بادام شفا از بیماری است؛ مشروط آن که در بیداری بیمار باشید.

اگر بیماری که در حال معالجه است، در خواب خود ببیند، بادام می خورد، بادام برای او پول و راحتی نیست؛ بلکه شفا و صحت و نجات از رنج بیماری می باشد و می تواند امیدوار باشد که به زودی بیماری او درمان خواهد شد و سلامت خویش را باز خواهد یافت.

دسته ای دیگر از معبران نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب خود دیدید نشانه آن است که از مردی بخیل و تنگ نظر و دنیا دار مالی به شما می رسد. همین ها نوشته اند: اگر بادام با پوست در خواب خود داشتید مالی است که به شما می رسد و امکان تحصیل آن نیز هست؛ البته به همت و کوشش خودتان بستگی دارد تا آن را بیابید.

تعبیر روغن بادام در خواب

روغن بادام همچنان که در بیداری جنبه دارویی دارد، در خواب نیز شفا از بیماری و رهایی از نکبت به بدبختی است.

چنان چه در خواب دیدید کسی روغن بادام به شما می خوراند و شما با اکراه آن را می پذیرید، خوابتان می گوید راهی به سوی نعمت و سلامت به رویتان گشوده می‌شود اما ندانسته در قبول یا رد آن مردد هستید.

خوردن روغن بادام گویای آن است که با کراهت کاری مفید انجام می دهید.

اگر در خواب خود دیدید که روغن بادام به دیگری می دهید، شما موجب رهایی دیگران از بدبختی و اجبار خواهید شد. اگر فقط بادام به او تعارف کردید و پذیرفت سودی از جانب شما به او می‌رسد و اگر نپذیرفت ناسپاسی نشان داده و پیشنهاد مفید شما را رد می کند.

روی هم رفته دیدن بادام در خواب نیکو و خیر است که با پوست و چه بدون پوست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید
ویکی چجور
پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب