ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب اژدها

تعبیر خواب اژدها

تعبیر دیدن اژدها در خواب 

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

اژدها یک جانور افسانه ای است.

این جانور موحش در ادبیات فارسی جای کمی دارد. ولی در قصه ها و افسانه ها، مخصوصا قصه هایی که از کشورهای شرق آسیا به ما رسیده، از آن زیاد نام برده شده است. بدون اینکه کسی اژدها را با خصوصیاتی که توصیف کرده اند، دیده باشد.
اژدها در ادبیات چینی و ژاپنی و آسیای جنوبی و مرکزی و شرق نقش زیادی دارد و بسیاری از اساطیر آن اقوام و ملت ها با اژدها پیوند می یابند.

اژدها در خواب

اژدها در خواب تصویر قدرتهای بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویرآمیز است. دشمنی که تسلط و چیرگی بر او در عهده ما نباشد و از جانبش بیمناک باشیم ، می تواند در خواب ما به صورت اژدها شکل بگیرد.
 
معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته و تعبیر کرده اند.
داشتن اژدها به صورت رام و اهلی تصویری است از آرزوی بیننده خواب مبنی بر دوستی با بزرگان و اقویا و گویای این واقعیت مکتوم که در عین بیمناک بودن خواب، بیننده آرزو دارد با دشمن خویش ،هر کس هست، از در صلح و آشتی در آید.

جنگیدن با اژدها در خواب

اگر کسی در خواب بینند که با اژدها می جنگد، با دشمی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها پیروز شود، در بیداری نیز بر خصم خود تفوق می یابد.
کشتن اژدها به خصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ بر خود نگیرد، فراغت کلی از غم و غصه و رهایی از آرزوهای محال و  رنج دهنده است.
آرزوهای محال ما کم از اژدها نیستند. چه که ما را تمام عمر رنج می دهند؛ بی آنکه امیدی برای کامیابی باشد.

پس کشتن اژدها نجات از چنین غمهایی است که داریم.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

 

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب