ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب انگشت

تعبیر خواب انگشت

تعبیر خواب انگشت

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در مورد انگشتان به خصوص انگشتان دست راست بین معبران اسلامی و بیگانه اتفاق نظر نیست. قدر مسلم انگشتان وسیله‌ی کارسازی در بدن هستند. وسایلی که به یاری آنها می‌توانیم بسیاری از مشکلات روزمره‌ی خود را از میان برداریم، هر چه که می‌خواهند باشند، اینها در خواب شبانه‌ی ما به صورت انگشتان شکل می‌گیرند.

خانم اتیانوس می‌گفت:

شست نشانه‌ی آن است که شما موجب اعجاب و حیرت اطرافیان خود می‌شوید و کاری می‌کنید که دیگران متحیر و مبهوت می مانند، بی آنکه شما را تحسین کنند.

انگشت اشاره در خواب این را می‌گوید که وجود شما موجب هدایت و راهنمایی می‌شود و شخص یا اشخاصی را از تردید و دودلی و احیانا از سرگردانی نجات می‌دهید.

انگشت سوم این را می‌گوید که چیزی به دست می‌آورید که تصاحب آن مستلزم تلاش و کوشش است.

انگشت انگشتری نشان محبت، دوستی و عشق است، به خصوص گویای آشتی و صلح.

و بالاخره انگشت کوچک دست راست هم می‌تواند رسیدن خبر باشد و گاهی مزاحمت. در ضمن معرف کسی که موی دماغ بیننده‌ی خواب می‌شود و با اعمال و رفتار و حرکات خود او را می‌آزارد.

تعبیر خوابنامه‌های سنتی و اسلامی

در خوابنامه‌های سنتی و اسلامی نوشته‌اند که پنج انگشت دست راست در تاویل پنج نمازی هستند که در طول شبانه‌روز می‌گذاریم. هر یک از انگشتان دست راست نماینده‌ی یکی از نمازهای پنجگانه‌اند.

انگشتان دست چپ فرزندان برادر- یعنی برادرزادگان- تعبیر شده‌اند و اگر برادر بیننده‌ی خواب فزند نداشته باشد، خود برادر یا برادران هستند و چنانچه اصلا برادر نیز نداشته باشد، خویشان درجه دوم غیر از پدر و مادر و همسر و فرزندان.

اگر کسی در خواب ببیند که انگشت دست راست ندارد، نشان آن است که برای فرزند یا برادرش حادثه‌ی سویی اتفاق می‌افتد.

در بیداری فرو کردن انگشتان دو دست بهم و در آن حالت چمباتمه زدن و نشستن به نظر عده‎‌ای خوب نیست و می‌گویند موجب بسته شدن و گره خوردن رشته کارها می‌شود. این حالت در خواب نیز هست، یعنی فرو بردن انگشتان دست به هم سدی است که در راه پیشزفت امور بیننده‌ی خواب ایجاد می‌گردد.

جمع کردن انگشتان نه به صورت مشت، پیشرفت و رضایت خاطر فرزندان و برادران است، اما مشت کردن در خواب خوب نیست و نشانه‌ی بسته شدن کارهاست بر بیننده‌ی خواب و متعلقان او.

انگشتان پا در خواب

چون اتکاء انسان به پا و انگشتان پا است، در خواب هم انگشتان پا می‌توانند این معنی را برسانند.

به این ترتیب که اگر در خواب انگشتان پا سالم و نیرومند دیده شوند، گویای این است که امور بیننده‌ی خواب بر وفق مراد انجام می‌گیرد و چنانچه کوچک و لاغر و کج و ناسالم در خواب دیده شوند، چنین می‌گویند که کار بیننده‌ی خواب روال مطلوب ندارد.

تعبیر رنگ انگشتان در خواب

اگر انگشتان زرد باشند، از بیماری قریب‌الوقوع بیننده‌ی خواب خبر می‌دهند که او باید سخت مراقب صحت و سلامت خویش باشد. انگشتان سیاه اندوه و کسالت است.

انگشتان صورتی یا سرخ، بهر تقدیر در خواب، انگشتان خوش حالت و خوشرنگ گویای سلامت و موفقیت در کار تعبیر می‌شود.

تعبیر زیاد و کم انگشتان در خواب

زیاد شدن انگشتان پا، زیادی کار و مشغله است. زیاد شدن انگشتان دست توانایی در انجام کارهاست، مخصوصا اگر در آن شرایط کار جدیدی به بیننده‌ی خواب پیشنهاد شده باشد، خواب او می‌گوید که توانایی انجام و لیاقت اداره‌ی آن را داری، برو و مشغول شو و نترس.
اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده، به طوری که راه رفتن برای او به سختی امکان‌پذیر می‌گردد، غم واندوهی به او می‌رسد و اگر در خواب ببیند که یک یا چند انگشت پای او کم شده، بین او و دوستی جدایی می‌افتد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب